Food Blog

บทความเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร

เราได้เผยแพร่กว่า 800 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ครอบคลุมความปลอดภัยของอาหาร การผลิตบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์อันตรายด้านสารเคมี จุลชีววิทยา และกาพภาพ นอกจากนี้เรายังให้บริการการตรวจประเมินและรับรองระบบ การจัดการความปลอดภัยของอาหาร การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน RSPO ในการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน และอื่น ๆ