Red Overlay
client manager walking talking factory
client manager walking talking factory
Red Overlay
client meeting discussion documents man woman

BSI สามารถช่วยท่านได้อย่างไร

BSI คือพันธมิตรที่จะช่วยพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของท่าน กว่า 100 ปีที่ผ่านมา เราได้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาโดยตลอด โดยช่วยให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกปลูกฝังความเป็นเลิศ สร้างสมรรถนะและความสามารถเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน.

เราได้ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญของเราผ่านการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องมือสารสนเทศและเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ เรายังช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ การประเมินกระบวนการทำงาน ขั้นตอน และผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุดในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ.

เราสามารถช่วยสนับสนุนท่านในเรื่องต่อไปนี้:

  • การเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ
  • การเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
  • การพัฒนาความเชี่ยวชาญของท่าน
  • การส่งเสริมการค้า
  • การเติบโตอย่างยั่งยืน
  • การปรับปรุงประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น
  • การเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • การจัดการความเสี่ยง

สมาชิก uk:

ISO CEN CENELEC IEC ETSI logos