ความเป็นกลางของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

ความเป็นกลางคือหลักการสำคัญที่คอยกำกับดูแลการให้บริการต่างๆ ของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ ความเป็นกลาง หมายถึง การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคต่อผู้คนและในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ความเป็นกลาง หมายถึง การตัดสินใจอย่างอิสระโดยไม่มีอิทธิพลหรือการโน้มน้าวใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution หรือ bsi. ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ) ได้ดำเนินกิจการของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ (NSB) ในสหราชอาณาจักร สถาบันมาตรฐานอังกฤษและบริษัทในเครือ ยังมีโซลูชันทางธุรกิจที่หลากหลายนอกเหนือจากกิจกรรมของ NSB ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกปรับปรุงผลการดำเนินงานด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยยึดมาตรฐานเป็นหลัก (เช่น การรับรอง เครื่องมือประเมินตนเอง ซอฟต์แวร์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลและการฝึกอบรม)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายธุรกิจการรับรองของ BSI

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์และความเป็นกลางในการรับรองของ BSI