ใช้พลังงานน้อยลงแต่ประสิทธิภาพมากขึ้น: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านธุรกิจอาหาร