ความปลอดภัยทางอาหารและความสำคัญของการสำรวจและวิเคราะห์บริบท