ISO 22301

ISO 22301

Business Continuity Management

Business Continuity Management

Red Overlay
Red Overlay

ISO 22301: 2019 ฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว

เพื่อให้มั่นใจว่า ISO 22301 มาตรฐานการบริการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ นั้นมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนของเหตุการณ์ ธุรกิจและยุคสมัยในปัจจุบัน รวมถึงการตรวจประเมินควบรวมกับมาตรฐานอื่น เช่น ISO 9001:2015, ISO14001:2015 และ ISO/IEC 27001:2013 ด้วยการปรับโครงสร้างแบบระดับสูง (High Level Structure) เพื่ออำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและระบบการทำงานในการบริหารจัดการแะการตรวจประเมินประโยชน์ของ ISO 22301 การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

  • ระบุและจัดการภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตกับธุรกิจของคุณ
  • ใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์
  • รักษาฟังก์ชั่นที่สำคัญไว้และให้ทำงานในช่วงเวลาวิกฤต
  • ลดการหยุดทำงานในระหว่างการเกิดอุบัติเหตุและปรับปรุงเวลาการกู้คืน
  • แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ และสำหรับข้อเสนอข้อตกลง