ความยืดหยุ่นขององค์กร

ความยืดหยุ่นขององค์กร

การปลูกฝังความเป็นเลิศเพื่อให้องค์กรสามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน

การปลูกฝังความเป็นเลิศเพื่อให้องค์กรสามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน

Red Overlay
/LocalFiles/en-TH/organizational-resilience/adaptable-building-960x338.png
/LocalFiles/en-TH/organizational-resilience/Org-res-320x165.png
Red Overlay

ความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (Organizational Resilience) คืออะไร

ความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรคือ “ความสามารถขององค์กรในการคาดการณ์ เตรียมความพร้อม ตอบสนอง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเพื่อให้องค์กรดำรงอยู่ได้และมีความเจริญก้าวหน้า” 

ซึ่งเป็นการบรรลุผลสำเร็จนอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการมองความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จของธุรกิจในแบบองค์รวมมากขึ้น  องค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นองค์กรหนึ่งที่ไม่เพียงแต่ดำรงอยู่ได้ในระยะเวลาอันยาวนาน แต่ยังมีความเจริญรุ่งเรือง สามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน 

ความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็นข้อบังคับเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังเช่นทุกวันนี้  และไม่ใช่การดำเนินการเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการประสบความสำเร็จตลอดช่วงเวลาในระยะเวลาอันยาวนาน  การเข้าใจความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างถ่องแท้นั้นต้องอาศัยการปรับใช้อุปนิสัยที่ดีควบคู่กับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้ธุรกิจมีการพัฒนาไปในทางที่ดีด้วยการสร้างสมรรถนะและความสามารถในทุกๆ ด้านขององค์กร ช่วยให้ผู้นำสามารถรับความเสี่ยงที่วัดได้ด้วยความมั่นใจ และเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพของตัวเอง

องค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร และมีข้อได้เปรียบอย่างไร

องค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเป็นผู้นำที่คล่องตัวซึ่งกำกับดูแลกิจการได้อย่างมุ่งมั่น

องค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจะได้รับประโยชน์จาก:

  • การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ – องค์กรประสบความสำเร็จในการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะเปลี่ยนความคิดไปจากธุรกิจหลักขององค์กร 
  • ความเป็นผู้นำที่คล่องตัว – องค์กรสามารถรับความเสี่ยงที่วัดได้ด้วยความมั่นใจ และตอบสนองต่อโอกาสและอุปสรรคได้รวดเร็ว
  • การกำกับดูแลกิจการอย่างมุ่งมั่น –การแสดงจิตสำนึกและความรับผิดชอบทั่วทั้งโครงสร้างองค์กรโดยยึดวัฒนธรรมแห่งความไว้ใจ ความโปร่งใส และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นหลัก ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าองค์กรยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร

องค์ประกอบและขอบเขตที่สำคัญของความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

 องค์ประกอบ สำคัญสามประการของความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ได้แก่

  • ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์
  • ความน่าเชื่อถือของกระบวนการ
  • พฤติกรรมของบุคลากร

 ขอบเขต เชิงหน้าที่ของความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรสามประการที่ช่วยเผยให้เห็นศักยภาพภายในองค์กร ได้แก่

  • ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
  • ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
  • ความยืดหยุ่นของข้อมูล