ร่วมมือ สร้างสรรค์และเร่งรัด: มาตรฐานสร้างฉันทามติและอำนวยความสะดวกทางการค้าได้อย่างไร