Các chương trình Kitemark dành cho các nhà cung cấp dịch vụ

Kitemark sẵn sàng các dịch vụ, kèm theo dịch vụ tái bảo hiểm ở các mức tương ứng, bất kể lĩnh vực dịch vụ liên quan nào. Dù đó là thương mại, nghiệp vụ chuyên môn hay các dịch vụ cộng đồng, Kitemark cung cấp bảo lãnh độc lập từ bên thứ ba là dịch vụ mà nó chắc chắn đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn tương ứng.