Phát triển các tiêu chuẩn mới

Phát triển các tiêu chuẩn mới

Red Overlay
Red Overlay

Các tiêu chuẩn mới được phát triển khi người ta nhận ra có nhu cầu cần nó. Một loại sản phẩm mới có thể cần tiêu chuẩn hoá quá trình công nghiệp, điều chỉnh để bảo vệ người lao động hoặc người tiêu dùng, hoặc một doanh nghiệp chỉ đơn giản quyết định muốn tạo ra các tiêu chuẩn riêng để tiêu chuẩn hóa các quy trình riêng.

Có ba tuyến chính để phát triển một tiêu chuẩn, tùy thuộc vào loại nhu cầu phát triển: Tiêu chuẩn Anh, PAS hoặc tiêu chuẩn riêng


Hãy tham gia vào phát triển Tiêu chuẩn Anh

Nếu bạn là nhà sản xuất, người tiêu dùng, học giả hay một nhà lãnh đạo quan tâm đến một lĩnh vực cụ thể, hãy tham gia một trong các ủy ban và giúp phát triển Tiêu chuẩn Anh.


Phát triển một PAS để đáp ứng nhu cầu thị trường trực tiếp

Nếu bạn đang tìm cách phát triển một tiêu chuẩn để đáp ứng một nhu cầu thị trường trực tiếp, hãy làm việc với chúng tôi và tài trợ cho sự phát triển PAS


Phát triển một tiêu chuẩn riêng cho doanh nghiệp bạn

Cải thiện quy trình nội bộ bằng cách làm việc với chúng tôi để phát triển các tiêu chuẩn riêng bạn


Các cách khác để giúp phát triển các tiêu chuẩn

Có nhiều cách khác để bạn có thể giúp phát triển các tiêu chuẩn hoặc tham gia vào các tiêu chuẩn. Bạn có thể đề nghị ý tưởng cho một tiêu chuẩn mới hoặc xem và bình luận các đề xuất cho tiêu chuẩn mới. Bạn cũng có thể xem hoặc nhận xét về các tiêu chuẩn đã được soạn thảo, trở thành đại diện người tiêu dùng hoặc một tác giả và nhiều hơn nữa.