Chính sách bảo mật

Thông báo về Bảo mật của BSI – Dành cho người dùng và khách hàng nói chung

Thông Báo Bảo Mật của BSI – Dành cho Ứng cử viên tìm việc

 

Lời giới thiệu

 

 

Viện Tiêu Chuẩn Anh (đăng ký ICO số Z7888292) (“BSI”) rất coi trọng quyền riêng tư của quý vị. Thông Báo Bảo Mật này nhằm mục đích đặt ra các quyền của quý vị và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị có thể có về dữ liệu cá nhân của mình. Nếu quý vị cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:   

PrivacyTeam@bsigroup.com

Nếu quý vị đã ký hợp đồng với một trong các công ty con hoặc các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, bên kiểm soát dữ liệu của quý vị sẽ là công ty BSI hoặc các công ty được nêu trong hợp đồng của quý vị (BSI Standards Limited (ICO registration ZA342039), BSI Assurance UK Limited (ICO registration ZA341951) và/hoặc BSI Cybersecurity and Information Resilience (UK) Limited) (ICO registration Z1767162)) và/hoặc công ty của BSI mà quý vị cung cấp thêm bất kỳ sự chấp thuận nào. Trong mọi trường hợp khác, bên kiểm soát dữ liệu của quý vị sẽ là Viện Tiêu Chuẩn Anh.

Chính sách và thủ tục xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi đã được phát triển phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu áp dụng với chúng tôi tại các quốc gia mà chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là Quy Định Chung về Bảo Vệ Dữ Liệu của Liên Minh Châu Âu ((EU) 2016/679) (“EU GDPR”) và Quy Định Chung về Bảo Vệ Dữ Liệu của Vương Quốc Anh, là quy định phản ánh các điều khoản được giữ lại và sửa đổi từ EU GDPR, được đưa vào luật của Vương Quốc Anh theo Đạo Luật (Rút Khỏi) Liên Minh Châu Âu của Vương Quốc Anh năm 2018 sửa đổi (“UK GDPR”), vì những luật này thiết lập các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu bao quát nhất.

 

 1. Chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân nào?

 

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân về quý vị khi quý vị tương tác với chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi và khi quý vị mua hàng hóa và dịch vụ từ chúng tôi. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sẽ xử lý bao gồm:

 • tên;
 • tên người dùng và mật khẩu;
 • địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc, địa chỉ email và/hoặc số điện thoại;
 • chức vụ công việc;
 • thông tin thanh toán và giao hàng, bao gồm địa chỉ thanh toán và giao hàng và thông tin thẻ tín dụng, nếu quý vị mua hàng từ chúng tôi;
 • thông tin cá nhân liên quan đến trình duyệt hoặc thiết bị quý vị sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi;
 • trình duyệt internet và hệ điều hành;
 • bản ghi âm cuộc gọi quý vị thực hiện với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi; và
 • bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà quý vị cung cấp.

 

 1. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân này như thế nào và cơ sở pháp lý cho việc sử dụng này là gì?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân được liệt kê trong đoạn 1 ở trên cho các mục đích sau:

 • thiết lập và thực hiện hợp đồng với quý vị, ví dụ: nếu quý vị mua hàng từ chúng tôi hoặc ký kết hợp đồng cung cấp hoặc nhận dịch vụ. Điều này có thể bao gồm việc xác minh danh tính của quý vị, thực hiện thanh toán, giao tiếp với quý vị, cung cấp dịch vụ khách hàng và sắp xếp việc phân phối hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Chúng tôi yêu cầu thông tin này để ký kết hợp đồng với quý vị và chúng tôi không thể thực hiện được mà không có thông tin đó;
 • nhằm tuân theo pháp luật và quy định hiện hành;
 • phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp, vai trò là Cơ Quan Tiêu Chuẩn Quốc Gia và quyền hợp pháp của BSI, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc sử dụng liên quan đến các yêu cầu pháp lý, tuân thủ, các mục đích mang tính chất điều tra và quy định (bao gồm tiết lộ thông tin đó liên quan đến quy trình pháp lý hoặc kiện tụng);
 • có sự đồng ý rõ ràng của quý vị trong việc phản hồi mọi nhận xét hoặc khiếu nại mà chúng tôi có thể nhận được từ quý vị, hoặc để điều tra mọi khiếu nại về trang web hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi nhận được từ quý vị hoặc từ người khác;
 • chúng tôi có thể sử dụng thông tin quý vị cung cấp để cá nhân hóa (i) việc liên lạc giữa chúng tôi với quý vị; (ii) trang web của chúng tôi; và (iii) các sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý vị, phù hợp với các lợi ích hợp pháp của chúng tôi;
 • nhằm theo dõi việc sử dụng các trang web và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý vị để giúp chúng tôi kiểm tra, cải thiện và bảo vệ các sản phẩm, nội dung, dịch vụ và trang web của mình, cả trực tuyến và ngoại tuyến, phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi;
 • nếu quý vị cung cấp thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chúng tôi cũng có thể sử dụng các bên thứ ba (như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán POS) để kiểm tra tính hợp lệ của mã phân loại, số tài khoản và số thẻ quý vị gửi để ngăn chặn các hành vi gian lận, phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi cũng như của bên thứ ba;
 • chúng tôi có thể theo dõi bất kỳ tài khoản khách hàng nào để ngăn chặn, điều tra và/hoặc báo cáo gian lận, khủng bố, xuyên tạc, sự cố bảo mật hoặc tội phạm, phù hợp với pháp luật hiện hành và lợi ích hợp pháp của chúng tôi;
 • trong trường hợp quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, các cuộc gọi có thể được ghi âm cho mục đích kiểm định chất lượng, đào tạo và an ninh, phù hợp với các lợi ích hợp pháp của chúng tôi; và
 • chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý vị để mời quý vị tham gia các cuộc khảo sát hoặc nghiên cứu thị trường.

Chúng tôi cũng có thể gửi cho quý vị tiếp thị trực tiếp liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của BSI. Tiếp thị điện tử trực tiếp sẽ chỉ được gửi khi quý vị đã đồng ý nhận tiếp thị đó, hoặc (nếu điều này được cho phép), quý vị đã có cơ hội từ chối. Chúng tôi sẽ không gửi cho quý vị tiếp thị trực tiếp về các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba mặc dù các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính chúng tôi đôi khi có thể chứa cả sự hợp tác với các bên thứ ba. Quý vị sẽ tiếp tục có thể chọn không tham gia tiếp thị điện tử trực tiếp bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trong thông tin liên lạc có liên quan.

 1. Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với ai và ở đâu?

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các công ty con của chúng tôi để xử lý dữ liệu cho mục đích quản lý nội bộ và cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà có các yếu tố được cung cấp bởi những công ty thuộc tập đoàn BSI, ngoài những công ty mà quý vị đã ký hợp đồng trực tiếp.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các bên thứ ba bên dưới:

 • các cố vấn chuyên môn của chúng tôi như các kiểm toán viên của chúng tôi và các cố vấn pháp lý và tài chính bên ngoài;
 • các đại lý tiếp thị và truyền thông nơi họ đã đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị phù hợp với Thông Báo Bảo Mật này;
 • các công ty nghiên cứu thị trường;
 • các nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và nhà thầu phụ của chúng tôi; và/hoặc
 • công cụ tìm kiếm và phân tích trang web.

Dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ với các cơ quan chính phủ và/hoặc các quan chức thực thi pháp luật nếu được yêu cầu cho các mục đích trên, nếu được pháp luật yêu cầu hoặc nếu cần thiết cho việc bảo vệ pháp lý các lợi ích hợp pháp của chúng tôi phù hợp với luật pháp hiện hành. Dữ liệu cá nhân cũng có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhà cung cấp mà sẽ xử lý dữ liệu đó thay mặt cho BSI vì các mục đích trên. Các bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web, bảo trì, vận hành trung tâm cuộc gọi và kiểm tra nhận dạng.

Trong trường hợp doanh nghiệp của chúng tôi hoặc bất kỳ bộ phận nào của doanh nghiệp của chúng tôi được bán hoặc tích hợp với một doanh nghiệp khác, thông tin chi tiết của quý vị sẽ được tiết lộ cho những cố vấn của chúng tôi và của bất kỳ bên mua tiềm năng nào và sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mới của doanh nghiệp.

 

 1. Quý vị sẽ giữ dữ liệu cá nhân của tôi trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị cho bất kỳ mục đích nào lâu hơn mức cần thiết để thực hiện mục đích ban đầu hoặc mục đích phù hợp. Trong một số trường hợp, chúng tôi bắt buộc phải giữ lại một số thông tin nhất định theo yêu cầu của pháp luật hoặc do vai trò của chúng tôi là Cơ Quan Tiêu Chuẩn Quốc Gia và miễn là cần thiết một cách hợp lý nhằm đáp ứng các yêu cầu về quy định hoặc công nhận, giải quyết tranh chấp, ngăn chặn gian lận và lạm dụng, hoặc thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ chỉ được xử lý cho mục đích hợp pháp có liên quan và không được sử dụng cho mục đích tiếp thị.

Khi quý vị là khách hàng, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của quý vị trong suốt thời hạn của bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào mà quý vị có với chúng tôi và sau đó trong khoảng thời gian tối đa 3 năm, trừ khi quý vị là khách hàng mua hàng theo Tiêu Chuẩn, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ giữ thông tin của quý vị trong tối đa 5 năm theo vòng đời Tiêu Chuẩn.

Khi quý vị là khách hàng tiềm năng và quý vị đã đồng ý một cách rõ ràng là cho phép chúng tôi liên hệ với quý vị, chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của quý vị cho mục đích này (a) cho đến khi quý vị hủy đăng ký nhận thông báo của chúng tôi; hoặc, nếu quý vị chưa hủy đăng ký, (b) trong khi quý vị tương tác với chúng tôi và nội dung của chúng tôi; hoặc (c) trong 2 năm kể từ lần cuối quý vị tương tác với chúng tôi hoặc nội dung của chúng tôi.

Trong trường hợp quý vị có thể có bất cứ liên hệ nào với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ lại các thông tin chi tiết của quý vị trong thời gian cần thiết để giải quyết thắc mắc của quý vị và trong hai tuần sau khi thắc mắc được đóng lại.

Chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của quý vị trong một thời gian ngoài khoảng thời gian lưu trữ đã xác định để thực hiện việc xem xét và xóa bỏ thông tin. Sau khi chúng tôi không còn cần thiết phải lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ loại bỏ dữ liệu đó một cách an toàn theo Chính Sách Lưu Trữ Tài Liệu & Thông Tin của chúng tôi.

 

 1. Dữ liệu của tôi được lưu trữ ở đâu?

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ quý vị có thể được chuyển giao và lưu trữ bên ngoài Vương Quốc Anh hoặc Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (“EEA”). Dữ liệu này cũng có thể được xử lý bởi nhân viên làm việc bên ngoài Vương Quốc Anh hoặc EEA, là nhân viên làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong các nhà cung cấp của chúng tôi, trong trường hợp đó, luật bảo vệ dữ liệu của quốc gia thứ ba sẽ được Ủy Ban Châu Âu, Văn Phòng Ủy Viên Thông Tin của Vương Quốc Anh phê chuẩn là phù hợp hoặc các biện pháp bảo vệ hiện hành khác được áp dụng. Mọi thông tin khác có thể được lấy từ Nhóm Bảo Mật của chúng tôi.

 

 1. Các quyền của tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của tôi là gì?

Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị. Quý vị có thể thực hiện quyền ngăn chặn việc xử lý như vậy bằng cách chọn các ô nhất định trên các biểu mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của quý vị, nhấp vào nút hủy đăng ký trên bất kỳ thông báo nào chúng tôi đã gửi cho quý vị hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Khi quý vị đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị, quý vị có thể rút lại thỏa thuận đồng ý đó bất kỳ lúc nào.

Nếu thông tin chúng tôi có về quý vị là không chính xác hoặc không đầy đủ, quý vị có thể thông báo cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi sửa hoặc bổ sung thông tin đó.

Quý vị cũng có quyền, có một số trường hợp ngoại lệ và hạn chế, yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi có về quý vị.

Khi quý vị đã cung cấp dữ liệu cho chúng tôi và dữ liệu đó được xử lý bằng các phương thức tự động, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho quý vị ở định dạng có cấu trúc, có thể đọc được bằng máy.  

Nếu quý vị có khiếu nại về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị trong khi khiếu nại của quý vị được giải quyết. Trong một số trường hợp, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của quý vị (a) bằng cách rút lại thỏa thuận đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị; (b) nếu không còn cần thiết cho chúng tôi để sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị; (c) nếu quý vị phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình và chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục sử dụng các dữ liệu đó; hoặc (d) nếu chúng tôi chưa xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị theo đúng nghĩa vụ của chúng tôi.

 

 1. Tôi có thể tìm thêm thông tin về việc BSI xử lý dữ liệu của tôi ở đâu?

 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thông Báo Bảo Mật này, về việc BSI xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc muốn thực hiện các quyền của mình, quý vị có thể liên hệ với Nhóm Bảo Mật của BSI theo địa chỉ email này: PrivacyTeam@bsigroup.com.

 

Nếu quý vị không hài lòng với câu trả lời của chúng tôi, nếu quý vị:

 

ở Vương Quốc Anh, quý vị có thể liên hệ với Văn Phòng Ủy Viên Thông Tin https://ico.org.uk/;

 

ở EEA, quý vị có thể liên hệ với cơ quan Bảo Vệ Dữ Liệu Hà Lan, cơ quan giám sát chính của chúng tôi tại Liên Minh Châu Âu https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en;

 

ở bất kỳ nơi nào khác, quý vị có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý về bảo vệ dữ liệu có liên quan tại quốc gia nơi quý vị sinh sống.

Thông Báo Bảo Mật của BSI – Dành cho Ứng cử viên tìm việc

 

Lời giới thiệu

 

 

Viện Tiêu Chuẩn Anh (đăng ký ICO số Z7888292) (“BSI”) rất coi trọng quyền riêng tư của quý vị. Thông Báo Bảo Mật này nhằm mục đích đặt ra các quyền của quý vị và trả lời bất kỳ câu hỏi nào quý vị có thể có về cách thức BSI thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị. Nếu quý vị cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:  PrivacyTeam@bsigroup.com

Trong quá trình tuyển dụng, BSI sẽ là bên kiểm soát dữ liệu của quý vị và sẽ là công ty mà quý vị cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình trừ khi chúng tôi có thông báo khác cho quý vị.

Chính sách và quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi đã được phát triển phù hợp với với luật bảo vệ dữ liệu áp dụng với chúng tôi tại các quốc gia mà chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là Quy Định Chung về Bảo Vệ Dữ Liệu của Liên Minh Châu Âu ((EU) 2016/679) (“EU GDPR”) và Quy Định Chung về Bảo Vệ Dữ Liệu của Vương Quốc Anh, là quy định phản ánh các điều khoản được giữ lại và sửa đổi từ EU GDPR, được đưa vào luật của  Vương Quốc Anh theo Đạo Luật (Rút Khỏi) Liên Minh Châu Âu của Vương Quốc Anh năm 2018 sửa đổi (“UK GDPR”), vì những luật này thiết lập các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu bao quát nhất.

 1. Chúng tôi thu thập và xử lý những thông tin nào?

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân về quý vị khi quý vị ứng tuyển vào công ty của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sẽ xử lý bao gồm:

 • tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email và/hoặc số điện thoại của quý vị;
 • ngày sinh, tình trạng hôn nhân, quốc tịch và số Bảo Hiểm Quốc Gia của quý vị (nếu quý vị cung cấp những thông tin này cho chúng tôi);
 • kinh nghiệm làm việc và học vấn của quý vị;
 • thông tin khác có trong Hồ Sơ Xin Việc của quý vị hoặc các tài liệu hoặc thông tin khác mà quý vị gửi cho chúng tôi;
 • thông tin từ quá trình lựa chọn, nếu có;
 • tham khảo và đánh giá liên quan đến công việc của quý vị cho các nhà tuyển dụng trước đó;
 • thông tin y tế và tài chính (nếu quý vị cung cấp thông tin này cho chúng tôi);
 • thông tin để xác nhận danh tính của quý vị và quyền làm việc, chẳng hạn như bản sao hộ chiếu của quý vị;
 • chi tiết về bất kỳ án tích chưa được xóa nào; và
 • thông tin liên quan đến phản hồi của quý vị về tổ chức của chúng tôi.
 • Với sự đồng ý cụ thể của quý vị, thông tin liên quan đến dân tộc, giới tính, quốc tịch, tình trạng khuyết tật, tôn giáo, khuynh hướng tình dục và các thông tin liên quan đến tính đa dạng khác.
 1. Thông tin này lấy từ nguồn nào?

Chúng tôi có được thông tin này trực tiếp từ quý vị, nhân viên của chúng tôi, thông qua hệ thống và thiết bị của chúng tôi, cũng như từ các bên thứ ba như cơ quan tuyển dụng, công ty kiểm tra lý lịch hoặc nhà tuyển dụng cũ. Chúng tôi cũng có thể lấy các thông tin đó từ hồ sơ công khai của quý vị có sẵn trực tuyến.

 1. Chúng tôi sử dụng thông tin này như thế nào và cơ sở pháp lý cho việc sử dụng này là gì?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân được liệt kê ở đoạn 1 ở trên chỉ cho các mục đích sau đây phù hợp với những lợi ích hợp pháp của chúng tôi:

 • nhằm cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và hợp pháp của chúng tôi;
 • nhằm đưa ra quyết định tuyển dụng;
 • nhằm ngăn chặn và phát hiện gian lận và hành vi sai trái khác;
 • nhằm thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi; và
 • nhằm quản lý rủi ro.

 

 1. Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với ai và ở đâu?

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với mục đích quản lý nội bộ. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các cố vấn chuyên môn của chúng tôi như các kiểm toán viên của chúng tôi và các cố vấn pháp lý và tài chính bên ngoài.

Dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ với các cơ quan chính phủ và/hoặc các quan chức thực thi pháp luật nếu được pháp luật yêu cầu hoặc nếu cần thiết cho việc bảo vệ pháp lý các lợi ích chính đáng của chúng tôi theo pháp luật hiện hành. Dữ liệu cá nhân cũng có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhà cung cấp mà sẽ xử lý dữ liệu đó thay mặt cho BSI vì các mục đích trên. Trong trường hợp bất kỳ bộ phận nào của doanh nghiệp của chúng tôi được bán hoặc tích hợp với một doanh nghiệp khác, thông tin chi tiết của quý vị có thể được tiết lộ cho những cố vấn của chúng tôi và của bất kỳ bên mua tiềm năng nào và sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mới của doanh nghiệp.

 1. Quý vị sẽ giữ dữ liệu cá nhân của tôi trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ không giữ thông tin cá nhân của quý vị lâu hơn mức cần thiết và sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân cần thiết để hoàn thành mục đích đó. Chúng tôi cũng bắt buộc phải giữ lại một số thông tin nhất định theo pháp luật hoặc nếu cần thiết để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, giải quyết tranh chấp, ngăn chặn gian lận và lạm dụng hoặc thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ kết nối dữ liệu cá nhân với đơn xin việc của quý vị (bao gồm bất kỳ hồ sơ phỏng vấn nào) trong vòng 6 tháng kể từ ngày BSI lập hoặc nhận được hồ sơ của quý vị. Nếu đơn xin việc của quý vị được chấp nhận và quý vị trở thành nhân viên của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị bản sao Thông Báo Bảo Mật dành cho Nhân Viên. Thời gian lưu giữ được đề cập trong tài liệu đó sẽ áp dụng cho dữ liệu cá nhân của quý vị trong thời gian quý vị làm việc cho chúng tôi.

 1. Dữ liệu của tôi được lưu trữ ở đâu?

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ quý vị có thể được chuyển giao và lưu trữ bên ngoài Vương Quốc Anh hoặc Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (“EEA”). Dữ liệu này cũng có thể được xử lý bởi nhân viên làm việc bên ngoài Vương Quốc Anh hoặc EEA, là nhân viên làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong các nhà cung cấp của chúng tôi, trong trường hợp đó, luật bảo vệ dữ liệu của quốc gia khác sẽ được Ủy Ban Châu Âu, Văn Phòng Ủy Viên Thông Tin của Vương Quốc Anh phê chuẩn là phù hợp hoặc các biện pháp bảo vệ hiện hành khác được áp dụng. Mọi thông tin khác có thể được lấy từ Nhóm Bảo Mật của chúng tôi. 

 

 1. Các quyền của tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của tôi là gì?

Khi quý vị đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị, quý vị có thể rút lại thỏa thuận đồng ý đó bất kỳ lúc nào.

Nếu thông tin chúng tôi có về quý vị là không chính xác hoặc không đầy đủ, quý vị có thể thông báo cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi sửa hoặc bổ sung thông tin đó.

Quý vị cũng có quyền, có một số trường hợp ngoại lệ, yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi có về quý vị.

Khi quý vị đã cung cấp dữ liệu cho chúng tôi và dữ liệu đó được xử lý bằng các phương thức tự động, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho quý vị ở định dạng có cấu trúc, có thể đọc được bằng máy.  

Nếu quý vị có khiếu nại về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị trong khi khiếu nại của quý vị được giải quyết. Trong một số trường hợp, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của quý vị (a) bằng cách rút lại thỏa thuận đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị; (b) nếu không còn cần thiết cho chúng tôi để sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị; (c) quý vị phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình và chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục sử dụng các dữ liệu đó; hoặc (d) chúng tôi chưa xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị theo đúng nghĩa vụ của chúng tôi.

 

 1. Tôi có thể tìm thêm thông tin về việc BSI xử lý dữ liệu của tôi ở đâu?

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thông Báo Bảo Mật này, về việc BSI xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc muốn thực hiện các quyền của mình, quý vị có thể liên hệ với Nhóm Bảo Mật của BSI theo địa chỉ email này: PrivacyTeam@bsigroup.com.

Nếu quý vị không hài lòng với câu trả lời của chúng tôi, nếu quý vị:

ở Vương Quốc Anh, quý vị có thể liên hệ với Văn Phòng Ủy Viên Thông Tin https://ico.org.uk/;

ở EEA, quý vị có thể liên hệ với cơ quan Bảo Vệ Dữ Liệu Hà Lan, cơ quan giám sát chính của chúng tôi tại Liên Minh Châu Âu https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en;

ở bất kỳ nơi nào khác, quý vị có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý về bảo vệ dữ liệu có liên quan tại quốc gia nơi quý vị sinh sống.

 

Phòng 1106, Tầng 11, Tòa Nhà Citilight      
45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam              
Điện thoại: + 84 (8) 3820 0066                  
Fax: + 84 (8) 3820 0066                                            Email: info.vietnam@bsigroup.com