Khả Năng Phục Hồi Bền Vững

Khả Năng Phục Hồi Bền Vững

Red Overlay
Sustainable resilience
Sustainable resilience
Red Overlay

Tìm hiểu thêm về khả năng phục hồi bền vững từ BSI

Kết hợp các nỗ lực bền vững để tạo ra tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh

Thúc đẩy sự thay đổi trong cách chúng ta giải quyết những thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường, từ việc hướng tới mục tiêu Phát thải ròng bằng 0, giảm thiểu ô nhiễm, biến đổi khí hậu và tái tạo môi trường.

Chúng tôi giúp các tổ chức:

  • Tận dụng lợi thế chiến lược và khả năng lãnh đạo
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động
  • Quản lý rủi ro và danh tiếng với sự tuân thủ

Chúng tôi nhận ra rằng để trở thành một tổ chức thành công, doanh nghiệp cần tập trung vào tính bền vững để đạt được khả năng phục hồi lâu dài và bền bỉ. Với nhu cầu cạnh tranh về nguồn lực, chúng tôi mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp bằng cách gia tăng mục tiêu phát triển bền vững.

Tìm hiểu về những tiêu chuẩn chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng của mình để đạt được các mục tiêu bền vững

  • Conor McCone, Skanska’s UK Carbon Manager

  • BSI

  • Stuart Wadley, Health, Safety, Environment and Quality (HSEQ) Manager at Lerwick Port Authority