How to get involved with standards

Tham gia vào các tiêu chuẩn giúp cuộc sống của mọi người tốt hơn và thúc đẩy sự phát triển của tổ chức.

Các tiêu chuẩn ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của chúng ta hàng ngày - dù chúng ta đi đâu, làm gì. Bằng cách xác định các thực hành tốt thì điều này sẽ giúp ích cho mọi người, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Diễn đàn các bên liên quan

Qua các năm, chúng tôi điều hành một số diễn đàn của các bên liên quan để thu thập quan điểm của họ về nhu cầu phát triển các tiêu chuẩn mới. Các diễn đàn này được tham gia miễn phí và mở cho bất kỳ ai quan tâm hoặc hiểu biết về chủ đề này.