Cập nhật quy định về sản phẩm xây dựng (CPR)

Quy định về các sản phẩm xây dựng (CPR) được thông báo bởi Ủy ban Châu Âu và chính phủ Anh, nó thay thế chỉ thị về các sản phẩm xây dựng (CPD). Kết quả thay đổi chính là nhãn hiệu CE nhanh chóng trở thành bắt buộc ở Anh. Các nhà sản xuất và nhập khẩu phải đảm bảo đến tháng 7 năm 2013 các sản phẩm liên quan đến xây dựng phải đáp ứng yêu cầu CE  theo như quy định mới.