Sắc lệnh Hoàng gia BSI

Sắc lệnh Hoàng gia BSI với Luật địa phương

BSI là doanh nghiệp tư nhân được công nhận bởi Sắc lệnh Hoàng gia, được trao lần đầu (cho Hiệp hội Tiêu chuẩn Kỹ thuật Anh) vào năm 1929, được sửa đổi vài lần sau đó.

Sắc lệnh Hoàng gia về cơ bản là tài liệu cho phép BSI đặt ra mục đích định nghĩa rộng về phạm vi các hoạt động, bao gồm các chức năng như cơ quan tiêu chuẩn, cũng như khả năng cung cấp dịch vụ đào tạo, kiểm tra chứng nhận. Nó không đưa ra bất kỳ quy mô, thuế hoặc trách nhiệm cụ thể nào với công ty.

Sắc lệnh Hoàng gia được bổ sung bởi Luật địa phương, với một số khía cạnh chi tiết về BSI hoạt động như thế nào. Bao gồm các vấn đề như thành viên, tiến hành các Hội nghị Thường niên cùng các thành viên Hội đồng Quản trị.Lịch sử Sắc lệnh Hoàng gia

Sắc lệnh Hoàng gia có lịch sử lâu đời từ thế kỷ thứ 13 được thành lập bởi chính quyền Anh theo lời khuyên Hội đồng Cơ mật Vương Quốc Anh.

Mục đích ban đầu là tạo ra các công ty cộng đồng hoặc tư nhân (bao gồm các thị trấn và thành phố), để xác định các đặc quyền mục đích.

Ngày nay, mặc dù họ vẫn thỉnh thoảng cấp cho các thành phố, Hiến chương mới lại thường dành cho các cơ quan làm việc vì lợi ích cộng đồng. Các tổ chức này bao gồm các tổ chức từ thiện chuyên nghiệp có thể chứng minh tính ưu việt bền lâu trong lĩnh vực cùng ngành. BBC có Sắc lệnh Hoàng gia, cũng như nhiều trường đại học lâu đời ở Anh.