Xác thực chứng nhận do BSI cấp

Xác thực chứng nhận do BSI cấp

Kiểm tra chứng nhận của công ty, cơ sở và sản phẩm

Kiểm tra chứng nhận của công ty, cơ sở và sản phẩm

Red Overlay
Xác thực chứng nhận do BSI cấp
Xác thực chứng nhận do BSI cấp
Red Overlay
Enter Company name or certificate number. Results limited to 50 records.

Xác thực chứng nhận do BSI cấp cho tiêu chuẩn ISO, Kitemark™ và kiểm toán

Tìm kiếm thư mục BSI cho khách hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO, BSI Kitemarks và nhãn hiệu CE. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem nhà cung cấp có tồn tại không và đã có hồ sơ đã xác minh trên VerifEye™ chưa.

Dù bạn đang tìm kiếm sản phẩm hay dịch vụ, bạn đều cần kiểm tra thông tin xác thực hoặc tài nguyên của nhà cung cấp, hoặc cần hiểu rõ bối cảnh của đối thủ cạnh tranh, ba danh mục này sẽ tạo nên danh sách chi tiết về tất cả các chứng nhận BSI hiện tại.

Liên quan đến các thiết bị ban đầu được chứng nhận bởi Cơ quan thông báo khác theo MDD (Chỉ thị của Hội đồng 93/42/EEC) hoặc AIMDD (Chỉ thị của Hội đồng 90/385/EEC) và việc giám sát thích hợp đã được chuyển giao cho BSI theo EU 2023/607, trạng thái chứng nhận có thể được xác minh bằng cách viết thư tới certificate.Verification@bsigroup.com

Được liệt kê trong danh mục của chúng tôi