Đổi mới

Đổi mới

Tiêu chuẩn giữ vai trò quan trọng đối với công nghệ và các ý tưởng mới. Tìm hiểu về vai trò của các tiêu chuẩn trong đổi mới.

Tiêu chuẩn giữ vai trò quan trọng đối với công nghệ và các ý tưởng mới. Tìm hiểu về vai trò của các tiêu chuẩn trong đổi mới.

Red Overlay
Red Overlay

Đổi mới

  • Tiêu chuẩn giữ vai trò quan trọng trong giảm rủi ro đầu tư và tăng khả năng áp dụng các công nghệ mới nhờ sự tự tưởng vào hiệu suất. BSI luôn đi đầu trong tiêu chuẩn hóa toàn cầu ở các lĩnh vực có tiềm năng thay đổi nền kinh tế và xã hội của chúng ta.
  • Các tiêu chuẩn rất quan trọng trong việc thương mại hóa các công nghệ mới, xây dựng lòng tin và hỗ trợ tạo ra các thị trường mới ở trong nước và quốc tế.
  • Tiêu chuẩn hỗ trợ hợp nhất các chuỗi cung ứng mới nổi, ngăn ngừa rủi ro bế tắc công nghệ và giúp phổ biến kiến thức từ những chương trình giới thiệu R&D và môi trường thử nghiệm quy mô lớn.