Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Xây dựng môt thế giới bền vững

Xây dựng môt thế giới bền vững

Red Overlay
Red Overlay

Trách nhiệm xã hội là gì?

Có trách nhiệm xã hội là chịu trách nhiệm về tác động của các quyết định và hoạt động của chúng ta tới xã hội và môi trường thông qua hành vi minh bạch và có đạo đức. Một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội là một doanh nghiệp có khả năng phục hồi cao hơn và góp phần vào sự phát triển bền vững.


Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi tự hào là Tổ chức được thành lập theo sắc lệnh Hoàng Gia Anh; hoạt động độc lập, không nhằm mục đích thu lợi nhuận và vì lợi ích công. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng Trách Nhiệm Xã Hội là một phần trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi để có thể đưa ra quyết định và hành động ngay hôm nay nhằm kiến tạo một thế giới tốt đẹp, bền vững hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai.


Cách tiếp cận của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng Hướng Dẫn ISO 26000:2010 về Trách Nhiệm Xã Hội để dẫn hướng. Cam Kết Trách Nhiệm Xã Hội của chúng tôi mô tả cách tiếp cận của chúng tôi và chúng tôi báo cáo hàng năm về các thành tựu của mình. Chúng tôi đã ký Hiệp Ước Toàn Cầu của Liên Hiệp Quốc và ủng hộ các nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng. Là một phần trong Khung Quản Trị tổng thể của chúng tôi, Ủy Ban Trách Nhiệm Xã Hội của Hội Đồng Quản Trị đóng vai trò tích cực trong các hoạt động của chúng tôi.