BSI có thể hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?

BSI - cơ quan chuyên ngành về tiêu chuẩn hỗ trợ các doanh nghiệp biến sự hoàn hảo thành thói quen trên toàn thế giới. Đây là triết lý kinh doanh để chúng tôi hoạt động hiệu quả

Biến sự hoàn hảo thành thói quenSo sánh  BS OHSAS 18001 với tiêu chuẩn mới ISO/DIS 45001.