Thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn

Xác định tiêu chuẩn cách thực hiện tốt nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng được tập hợp bởi các nhóm chuyên gia, gồm các loại khác nhau, từ tập hợp các định nghĩa cho một loạt các quy tắc nghiêm ngặt.