Tiêu chuẩn và quy định

Nếu bạn tuân theo Tiêu chuẩn Anh thì rõ ràng sau đó bạn phải chịu trách nghiêm túc như một tổ chức, sự tuân thủ thường được đưa ra như một bằng chứng về sự tích cực. Nó chắc chắn nói lên thái độ bạn khi thực hiện những điều đúng đắn.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không giống như các quy định, thực hiện theo tiêu chuẩn sẽ không có nghĩa là bạn đang tuân theo các luật pháp có liên quan. Trên thực tế các tiêu chuẩn hiếm khi sử dụng luật như pháp lý có thể thay đổi trong suốt vòng đời tiêu chuẩn.


Các tiêu chuẩn được sử dụng trong luật pháp như thế nào

Chính phủ thường dựa trên các tiêu chuẩn khi kết hợp pháp luật hoặc các văn bản hướng dẫn. Tiêu chuẩn được sử dụng để thiết lập các chi tiết kỹ thuật, cho phép pháp luật tập trung vào các mục tiêu chính sách dài hạn – ví dụ như sản phẩm an toàn, hoặc bảo vệ môi trường.

Trong trường hợp như thế này, phù hợp với các tiêu chuẩn có nghĩa bạn tuân thủ pháp luật có liên quan, mặc dù cũng có vài cách tuân thủ pháp luật không cần sử dụng tiêu chuẩn.

Đáng chú ý là BSI không được trao quyền để kiểm tra cũng như kiểm soát tuyên bố mọi tổ chức tuân thủ theo Tiêu chuẩn Anh - mà thường sẽ trở thành vấn đề cho đơn vị tiêu chuẩn thương mại tại cơ quan địa phương. Tuyên bố sai lầm về việc tuân thủ có thể đưa bạn vào vòng sai trái pháp luật.