Các loại tiêu chuẩn khác nhau.

Các loại tiêu chuẩn khác nhau là gì?

Tất cả Tiêu chuẩn đều có mục đích cơ bản giống nhau là thiết lập nguyên tắc, tiêu chuẩn thống nhất để người dùng tin cậy sản phẩm, dịch vụ hoặc cách thực hiện cụ thể.

Tuy nhiên, chúng có thể khác nhau ở hai khía cạnh chính:

  • Loại thỏa thuận
  • số lượng người, tổ chức, quốc gia đã tham gia trong việc thành lập thỏa thuận.

Trong các tiêu chuẩn, loại thỏa thuận chủ yếu để tư vấn, hướng dẫn; số khác lại có nhiều quy tắc hơn đồng thời đặt ra yêu cầu tuyệt đối phải được đáp ứng nếu người dùng muốn thực hiện tuyên bố việc tuân thủ các tiêu chuẩn.

Các lĩnh vực cùng các nhóm người dùng khác nhau có nhu cầu cho hình thức, mức độ tiêu chuẩn khác nhau, BSI sẽ cố gắng phục vụ tất cả các nhu cầu này.


Tiêu chuẩn Anh

Hầu hết các tiêu chuẩn được thông báo từ BSI mang tình trạng là "Tiêu chuẩn Anh". Điều này cho thấy chúng được phát triển bằng cách sử dụng quy trình đặt ra trong BS 0, tiêu chuẩn A. Tiêu chuẩn Anh có các đặc điểm chính được sản xuất theo quy trình có liên quan đến:

  • Uỷ ban- một nhóm lớn gồm các chuyên gia được đề cử bởi các tổ chức có sự quan tâm tới nội dung cùng ứng dụng tiêu chuẩn
  • Tham vấn – thực hiện dự thảo có sẵn để giám sát, bình luận cho bất cứ ai quan tâm đến nó
  • Sự đồng thuận - nguyên tắc về nội dung tiêu chuẩn được quyết định bởi thỏa thuận chung càng tốt cho các thành viên ủy ban, chứ không phải bằng biểu quyết theo số đông.

Quá trình này củng cố quyền hạn tiêu chuẩn, giúp đảm bảo được chấp nhận trong phạm vi rộng những người quan tâm đến việc áp dụng

Tiêu chuẩn Anh có thể được phát triển hoàn toàn trong Vương quốc Anh bởi ủy ban BSI, hoặc trong hầu hết các trường hợp, việc thông qua các tiêu chuẩn quốc tế được phát triển theo quy trình rất giống nhau, hầu như luôn luôn, liên quan đến sự tham gia mạnh mẽ của Anh.


PASs

PAS có nhiều khía cạnh tương tự như tiêu chuẩn Anh. Tuy nhiên luôn luôn phát triển để đáp ứng yêu cầu từ nhà tài trợ bên ngoài cho quá trình mất nhiều chi phí, cho phép chúng phát triển cũng như công bố một cách nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.


Các tiêu chuẩn khác

Một số tiêu chuẩn không cần hỗ trợ bởi mức độ tham vấn, sự đồng thuận cộng đồng. Trong nhiều trường hợp chúng chỉ là tạm thời, tùy thuộc vào sự phát triển trên cơ sở kinh nghiệm đã đạt được trong hai năm đầu tiên họ sử dụng.

Chúng bao gồm tài liệu các loại tiêu chuẩn không tương tự như tiêu chuẩn Anh nằm trong mục Tài liệu được Công bố (PD).

Chúng tôi cũng có thể giúp thiết kế các tiêu chuẩn được thực hiện cho cá nhân chủ yếu để sử dụng trong công ty hoặc tổ chức với các nhà cung cấp, hoặc bởi nhóm tổ chức hình thành một phần cơ quan thành viên.


Các loại tiêu chuẩn

Hầu hết các tiêu chuẩn có thể được phân loại theo chức năng mà chúng thực hiện. Phổ biến nhất là Đặc điểm kỹ thuật, thiết lập các quy tắc tiêu chuẩn cao yêu cầu chi tiết rõ ràng. Thường được sử dụng cho các mục đích an toàn sản phẩm hoặc các ứng dụng khác đảm bảo chắc chắn được cộng đồng người dùng yêu cầu cực kì cao.

Các quy tắc giới thiệu cách thực hiện tốt hiện nay được thực hiện bởi các chuyên viên  có thẩm quyền, có lương tâm. Chúng được soạn thảo để kết hợp mức độ linh hoạt trong ứng dụng, cùng lúc cung cấp các tiêu chuẩn chỉ định đáng tin cậy. Chúng thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp xây dựng cũng như công trình dân dụng.

Phương pháp cũng được quy tắc đánh giá cao, đặt ra cách thống nhất để đo lường, kiểm tra hoặc xác định những gì đáng tin cậy có thể lặp lại trong những hoàn cảnh khác nhau và đúng chỗ, bất cứ nơi nào cần được áp dụng.
Từ vựng là tập hợp các thuật ngữ và định nghĩa để giúp hài hòa việc sử dụng ngôn ngữ trong chủ đề, nguyên tắc cụ thể.

Hướng dẫn được công bố để đưa ra những lời khuyên ít quy tắc phản ánh suy nghĩ hiện tại cùng thực tế các chuyên gia trong chủ đề cụ thể.

Danh mục khác từ tiêu chuẩn có thể được sử dụng khi cần thiết.