Tiêu chuẩn hỗ trợ các công nghệ mới như thế nào

Các doanh nghiệp tìm cách để thương mại hóa công nghệ mới là một phần phát triển doanh nghiệp "hệ sinh thái", mạnh hơn nữa họ có thể khai thác các mạng lưới trong hệ sinh thái, càng nhanh thì thị trường cho sản phẩm sẽ càng phát triển. Tuy nhiên, các hệ sinh thái phức tạp có thể làm phát sinh những trở ngại cho thành công của sự đổi mới

Tiêu chuẩn là chìa khóa để loại bỏ những trở ngại như giúp làm nổi bật công nghệ hệ sinh thái tập hợp quanh các vấn đề để thúc đẩy thương mại hóa thành công sản phẩm mới. Chúng có thể thiết lập 'luật chơi' cho thị trường tìm kiếm sự phát triển, áp dụng công nghệ mới: ví dụ như chúng có thể xác định khả năng tương tác để sản phẩm hoặc dịch vụ có thể làm việc với sản phẩm dịch vụ khác được thực hiện bởi tổ chức khác, hoặc chúng có thể đặt ra các quy tắc để trấn an người tiêu dùng về an toàn và độ tin cậy, đặc biệt đối với các loại công nghệ được xem là nguy hiểm.

Tiêu chuẩn cũng có thể sắp xếp sự phát triển công nghệ mới, các sản phẩm liên quan, mặc dù các quy trình và hệ thống luôn được dùng để thực hiện.

Bằng cách này, các tiêu chuẩn có thể làm giảm thời gian thực hiện thương mại hóa các công nghệ mới đẩy nhanh tốc độ khiến đổi mới trở nên có ý nghĩa hơn những ý tưởng đơn thuần.