Mở khóa tiềm năng kinh doanh

Chúng tôi có thể giúp bạn mở khóa tiềm năng kinh doanh như thế nào?

Các tổ chức cần có kiến ​​thức để thành công. Trong kinh doanh ngày nay, tri thức đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Kiến thức là công cụ quan trọng nhất mà doanh nghiệp sử dụng để vượt qua các đối thủ. Kiến thức tốt hơn có nghĩa là sản phẩm tốt hơn, quy trình, công cụ quản lý, giá trị cùng hành vi tốt hơn - xuyên suốt một doanh nghiệp. Nhưng có lẽ quan trọng nhất, kiến ​​thức tốt hơn có nghĩa là phát triển công ty độc nhất, thành phần quan trọng trong sự thành công vượt trội..

Tuy nhiên, thông thường, kiến ​​thức độc đáo các doanh nghiệp có được lại bị lãng phí, trong khi kiến ​​thức khác có thể cải thiện đáng kể cách họ làm việc lại không bao giờ được học tập từ bên ngoài.


Các tiêu chuẩn có thể mở khóa kiến ​​thức tiềm năng như thế nào

BSI trong những ngày vào đầu thế kỷ 20, các tiêu chuẩn chỉ là vấn đề đạt được chất lượng sản phẩm phù hợp. Sau đó tiêu chuẩn giúp xây dựng quá trình mạnh mẽ, đáng tin cậy trong tổ chức. Tiêu chuẩn ngày nay tiếp tục làm tất cả điều này, cùng lúc đó giúp bạn mở khóa phát triển các dòng kiến ​​thức mới xuyên suốt tổ chức của bạn.

Ngày nay sự phát triển nhấn mạnh vào cách sử dụng kiến ​​thức để giúp các tổ chức khai thác tiềm năng kinh doanh. Bằng cách nào? Bằng cách nhìn vào các giá trị, nguyên tắc hoạt động, kiến ​​thức thực hiện tốt nhất đã tích lũy được trong các lĩnh vực mà họ làm việc. Bằng cách đảm bảo những giá trị độc đáo, nguyên tắc và kiến ​​thức chuyên môn sử dụng đầy đủ tiềm năng. Bằng cách thông qua các nguyên tắc thử nghiệm, kiểm tra từ bên ngoài trong các lĩnh vực cụ thể doanh nghiệp sẽ đạt được những cải thiện lớn về năng suất.

Chúng tôi giúp các tổ chức nhận ra giá trị kiến ​​thức họ có nhưng thường bị bỏ qua, mang đến cho họ những lợi thế độc đáo hơn những người khác. Đây là lĩnh vực mới cho các tiêu chuẩn, trong đó bao gồm các vấn đề như hành vi doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, đa dạng cũng như khả năng đổi mới. Có thể khuyến khích cung cấp các mối liên kết giữa nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau để giải quyết vấn đề mới.

Những dòng phát triển tri thức trong tổ chức đẩy nhanh chu kỳ đổi mới, lan truyền kinh doanh rộng khắp các chuyên môn quan trọng, thiết lập các nguyên tắc dựa trên giá trị sâu sắc, văn hóa công ty là thành phần quan trọng trong việc mở khóa tiềm năng.