Các tiêu chuẩn được tạo ra như thế nào?

Các tiêu chuẩn đến từ thỏa thuận cùng hợp tác

Tiêu chuẩn là kết quả một tập thể. Đại diện các tổ chức có kinh nghiệm quan tâm đến vấn đề được tập hợp lại bởi BSI để hình thành ủy ban kỹ thuật xây dựng các tiêu chuẩn, với đội ngũ nhân viên chúng tôi tạo điều kiện xem xét cùng phát triển.

Thông thường, các ủy ban kỹ thuật chúng tôi bao gồm đại diện các cơ quan ngành công nghiệp, tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm, chính quyền địa phương cùng trung ương, người tiêu dùng, người sử dụng tiêu chuẩn.

Chúng tôi có hơn 100 năm kinh nghiệm trong việc hoạch định các tiêu chuẩn – dẫn đầu tạo thuận lợi cho quá trình đạt được sự đồng thuận giữa các chuyên gia. Chúng tôi đảm bảo các ủy ban tiêu chuẩn là đại diện, toàn diện, dễ tiếp cận, quá trình này cực kì nghiêm ngặt và minh bạch. Chúng tôi áp dụng các nguyên tắc cụ thể cho việc soạn thảo các tiêu chuẩn đó giúp đảm bảo các tiêu chuẩn chúng tôi là độc quyền, được tôn trọng. Những nguyên tắc này được đặt ra trong BS 0, PAS 0.

Hầu hết các tiêu chuẩn Anh đang phát triển ở cấp độ quốc tế, hoặc thông qua các tổ chức làm việc trên toàn cầu (ví dụ: ISO, IEC) hoặc chỉ ở châu Âu (ví dụ: CEN, CENELEC, ETSI). BSI có liên quan chặt chẽ với các tổ chức ở tất cả các cấp, ủy ban kỹ thuật hầu như luôn luôn cử các thành viên tham gia vào sự phát triển các tiêu chuẩn quốc tế.

BSI có nghĩa vụ phải thông qua tất cả các tiêu chuẩn Châu Âu (EN) được phát triển bởi CEN, CENELEC, ETSI, rút lại bất kỳ Tiêu chuẩn Anh nào xung đột với họ. Nghĩa vụ này không áp dụng với các tiêu chuẩn quốc tế, mặc dù có một giả định chúng ta sẽ thông qua chúng, trừ khi có những lý do mạnh mẽ để không làm như vậy.

Đòi hỏi phải đưa ra các tình trạng đặc biệt "Tiêu chuẩn Anh" (BS) để chỉ ra các tiêu chuẩn đã được xây dựng theo các nguyên tắc quy định trong BS 0.

Chúng tôi cũng phát triển Các Tiêu chuẩn Anh hoàn toàn bên trong Vương quốc Anh, bao gồm các chuyên môn không được tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Thời gian phát triển cho Tiêu chuẩn Anh trong khoảng từ một đến bốn năm, tùy thuộc vào sự phức tạp vấn đề cũng như phạm vi các bên liên quan. Vì lý do này, các tiêu chuẩn quốc tế thường mất nhiều thời gian để phát triển hơn so với những tiêu chuẩn được sản xuất trong nước.

Tiêu chuẩn Anh không phải là duy nhất chúng tôi sản xuất. Một số trong này, đặc biệt là PASs có thể được phát triển trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều.