Khóa đào tạo An toàn giao thông đường bộ (RTS) ISO 39001

ISO 39001- Hệ thống quản lý An toàn giao thông đường bộ (RTS) được tạo ra để duy trì sự sống và giảm thiểu những tổn thương nghiêm trọng trên đường và liên quan đến thập niên hành động vì an toàn đường bộ của UN.

Đó là trách nhiệm của các tổ chức liên quan đến hệ thống giao thông đường bộ nói riêng cũng như xã hội nói chung để tìm hiểu về cách làm thế nào để giảm thiểu và tối thiểu hóa những rủi ro. Khóa học đào tạo của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ bạn đạt được những mục tiêu đó thông qua việc giúp bạn hiểu những yêu cầu của tiêu chuẩn bao gồm việc phát triển và thực hiện một chính sách RTS hợp lý, phát triển những mục tiêu và hoạch định hành động của RTS, kết hợp với việc xem xét những yêu cầu pháp luật và những yêu cầu khác đối với những tổ chức, và thông tin về những nhân tố cũng như điều kiện liên quan đến RTS mà tổ chức nhận định như những yếu tố có thể kiểm soát và phạm vi nó có thể ảnh hưởng.

Ở vương quốc Anh, các tổ chức liên quan đến hội đồng phát triển bao gồm Hiệp hội những người tham gia Bảo hiểm ở Anh, Hiệp hội những người vận hành Xe ô tô, Bộ giao thông và Hiệp hội Hoàng gia về Phòng ngừa tai nạn.

 


Đào tạo trong công ty


Đào tạo tại trung tâm

Tất cả những khóa đào tạo tại trung tâm của BSI sử dụng phương pháp kỹ thuật học tập gia tăng bao gồm những bài giảng, bài tập và những bài học tương tác để đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu bài học.

Đánh giá trưởng về hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ (RTS) theo tiêu chuẩn ISO 39001 >

  • Làm thế nào để mô tả mục đích của một RTSMS, mục đích của việc đánh giá hệ thống quản lý và nếu chứng nhận bên thứ ba.
  • Làm thế nào để thiết lập tính hiệu quả của RTSMS trong tổ chức của bạn

Khóa đào tạo trên lớp