Đánh giá viên nội bộ hệ thống Quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn ISO 39001

Qua hai ngày, với sự dẫn dắt của giảng viên kinh nghiệm của chúng tôi, bạn sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng được yêu cầu để thực hiên đánh giá chuyên sâu về RTSMS. Sử dụng những bài tâp thực hành, các hoạt động nhóm và buổi thảo luận trên lớp, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về những nguyên tắc và việc thực hành đánh giá cũng như làm thế nào để áp dụng đối với việc thực hiện đánh giá một hệ thống RTSMS theo tiêu chuẩn ISO 39001.

Một hệ thống RTSMS dựa trên ISO 39001 có thể mang đến cho tổ chức của bạn một khung quốc tế về thực hành tốt nhất trong việc quản lý rủi ro an toàn đường bộ, đánh giá sự ảnh hưởng của những rủi ro đó, cũng như phát triển năng lực để đạt được những kết quả đáp ứng với mục tiêu và đóng góp cho phúc lợi của nhân viên, mục tiêu xã hội.

Khuôn mẫu của một RTSMS kết hợp với một quy trình đánh giá nội bộ nghiêm ngặt, có thể đảm bảo tổ chức của bạn đánh giá về hoạt động của RTS một cách thống nhất, giúp đỡ việc cải tiến thường xuyên trong lĩnh vực có rủi ro tàn phá đối với những người bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông đường bộ.


Ai nên tham dự?

Những người được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về việc quản lý RTS bao gồm:

 • Những nhà hoạch định giao thông
 • Quản lý đội xe
 • Chuyên gia an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Những nhà quản lý nhân sự
 • Nhà quản lý an toàn đường bộ
 • Các cơ quan thi hành
 • Đánh giá viên và đánh giá trưởng về hệ thống quản lý nội bộ và bên ngoài, những người còn mới mẻ đối với RTSM và dẫn dắt đánh giá RTSMS.
 • Chuyên viên về hệ thống quản lý hiện tại còn mới mẻ đối với RTSM và cũng như những yêu cầu của RTSM.
 • Những người có hứng thú trong việc tìm hiểu thêm về RTS
Phát triển kiến thức và kỹ năng được yêu cầu để thực hiện đánh giá chuyên sâu về RTSMS

Tôi sẽ học những gì?

Bạn sẽ học:

 • Các yêu cầu cơ bản của đánh giá ISO 39001
 • Cách hoạch định đánh giá RTSMS
 • Cách thực hiện đánh giá RTSMS
 • Cách báo cáo kết quả đánh giá
 • Cách thực hiện việc theo dõi đánh giá và khóa sổ

Hoàn thành khóa học này bạn sẽ có 16 điểm CPD trong hồ sơ đào tạo của bạn.

tổ chức của chúng tôi sẽ được hưởng lợi như thế nào?

 • Sẽ có một nâng cao nhận thức trong doanh nghiệp của bạn về RTS
 • Tổ chức của bạn sẽ có thể đánh giá hiệu suất của RTS 
 • Nó có thể giúp cải tiến liên tục trong sự rủi ro mà có thể phá những ảnh hưởng bởi sự cố giao thông đường bộ
 • Tổ chức của bạn có thể xây dựng chuyên môn trong nhà cung cấp / nhà thầu phụ (bên thứ 2) và kiểm toán độc lập (bên thứ 3) và hoạt động như thế nào
 • Thực hiện và đánh giá các RTSMS của tổ chức bạn một cách thành công có thể giúp nâng cao uy tín và có thể tăng khả năng của tổ chức đấu thầu mà RTS là một yếu tố trong quá trình đấu thầu.

Bao gồm những gì?

Đối với một khóa học tại trung tâm , bạn sẽ được cung cấp:

 • Một bản sao về tiêu chuẩn trong suốt quá trình của khóa học
 • Một thư mục của khóa học bao gồm tài liệu của khóa học, bút và notepad
 • Đồ ăn nhẹ và bữa trưa
 • Một chứng chỉ tham gia khi hoàn thành khóa đào tạo

Hoàn thành khóa học này bạn sẽ có 16 điểm CPD trong hồ sơ đào tạo của bạn.