Đánh giá viên Trưởng Hệ thống quản lý An Toàn Giao Thông Đường Bộ (ATGTĐB) theo Tiêu chuẩn ISO 39001

Hệ thống quản lý An toàn Giao thông Đường bộ (ATGTĐB) dựa trên tiêu chuẩn ISO 39001 có thể cung cấp một khung tiêu chuẩn quốc tế thực hành tốt nhất cho tổ chức của bạn trong quản lý rủi ro an toàn đường bộ, đánh giá tác động và tăng cường khả năng đạt được kết quả.

Khóa học này sẽ phát triển kiến thức và kỉ năng cần thiết để thực hiện vai trò đánh giá hệ thống ATGTĐB như một đánh giá viên trưởng; nhấn mạnh những quy tắc và phương pháp đánh giá độc lập.

Qua 5 ngày hoạt động nhóm và thảo luận trên lớp dựa trên những bài tập thực tế, một hướng dẫn viên kinh nghiệm sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ quá trình đánh giá, bao gồm những quy tắc và phương pháp đánh giá cũng như ứng dụng vào việc đánh giá tiêu chuẩn ISO 39001 về ATGTĐB.


Ai nên tham gia?

Những người chịu trách nhiệm quản lý việc đánh giá hệ thống ATGTĐB bao gồm:

 • Những nhà hoạch định giao thông
 • Giám đốc đoàn tàu
 • Những chuyên gia an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Giám đốc Nhân sự
 • Giám đốc An toàn Đường bộ
 • Cơ quan chính quyền thi hành
 • Những đánh giá viên và đánh giá viên trưởng hệ thống quản lý nội bộ và độc lập mới đối với ATGTĐB và dẫn dắt việc đánh giá ATGTĐB
 • Những người quan tâm tìm hiểu thêm về đánh giá ATGTĐB

 

Khung quản lý rủi ro an toàn đường bộ, đánh giá tác động của chúng và tăng cường khả năng đạt được kết quả.

Tôi sẽ học những gì?

Bạn sẽ được học:

 • Cách mô tả mục đích của hệ thống quản lý ATGTĐB, việc đánh giá hệ thống quản lý và chứng nhận bên thứ ba
 • Làm thế nào để thiết lập hệ thống quản lý ATGTĐB hiệu quả cho tổ chức của bạn
 • Làm thế nào để quản lý rủi ro liên quan đến một hệ thống quản lý ATGTĐB hiệu quả
 • Làm thế nào để hoạch định, thực hiện, báo cáo và theo dõi việc đánh giá một hệ thống quản lý ATGTĐB để thiết lập sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 39001 theo tiêu chuẩn ISO 19011
 • Làm sao để quản lý một nhóm đánh giá viên
 • Làm sao để chuẩn bị cho việc đánh giá của bên thứ 2 và thứ 3
 • Làm sao để thực hiện việc đánh giá của bên thứ 2 và thứ 3
 • Để phát triển kĩ năng trong đánh giá tiêu chuẩn ISO 39001 và chuyên môn của đánh giá viên trưởn

Hoàn thành khóa học bạn sẽ nhận được 40 điểm CPD và kết quả học tập của mình.

Tổ chức của tôi sẽ được lợi như thế nào?

 • Tổ chức của bạn có thể thực hiện đánh giá nhất quán hiệu quả hoạt động hệ thống quản lý ATGTĐB của nó.
 • Nó có thể giúp hướng đến việc cải tiến liên tục trong lĩnh vực rủi ro bị ảnh hưởng bởi sự cố giao thông đường bộ.
 • Tổ chức của bạn có thể xây dựng chuyên môn đối với nhà cung cấp/ nhà thầu phụ (bên thứ 2) và những đánh giá viên độc lập (bên thứ 3) và cách mà họ hoạt động.

 

Bao gồm những gì?

Đối với những khóa học được thông báo, bạn sẽ được cung cấp:

 • Bản sao tiêu chuẩn
 • Danh mục bao gồm tài liệu khóa học, bút và sổ
 • Ăn trưa và giải khát
 • Chứng chỉ tham gia hoàn thành khóa học

Chi phí tăng thêm cho việc lựa chọn nhà ở là 500 Bảng Anh.