Làm thế nào các tiêu chuẩn có thể giúp bạn bền vững hơn?

Sử dụng các tiêu chuẩn có thể giúp bạn tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tiền và bảo vệ môi trường.

Tính bền vững chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Nhưng trong lúc đó, con người lại hoài nghi hơn về những tuyên bố marketing "xanh". Họ muốn thấy bằng chứng về cam kết để giải quyết những thách thức về môi trường và xã hội.

Triển khai thực hiện các tiêu chuẩn chúng tôi có thể giúp bạn để chứng minh thông tin với khách hàng, nhân viên và các bên liên quan, bày tỏ cam kết để phát triển bền vững.

Chúng tôi sản xuất tiêu chuẩn quản lý môi trường đầu tiên trên thế giới vào năm 1992, và kể từ đó chúng tôi đã đi đầu trong việc phát triển các tiêu chuẩn mới như quản lý năng lượng và quản lý sự kiện bền vững.

Ngày nay, chúng tôi có thể giúp bạn mang lại lợi ích đáng kể về môi trường, kinh tế và xã hội, bất kể quy mô, lĩnh vực hoặc vị trí địa lý. Chúng tôi có thể giúp bạn xác định và quản lý các tác động doanh nghiệp đối với môi trường và cộng đồng, hiểu biết pháp luật có liên quan, quan trọng nhất là sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn bằng cách thực hiện các chính sách mạnh mẽ trong tổ chức của bạn. Điều này không chỉ giúp ích cho môi trường, mà nó còn tạo khác biệt thực sự cho lợi nhuận sau thuế.


Những cải thiện bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn?

 • Quản lý môi trường - sử dụng ít tài nguyên hơn, cắt giảm chất thải, tăng tái chế và giảm thiểu rác thải
 • Quản lý năng lượng - giảm chi phí năng lượng 
 • Xác minh phát thải – đừng chỉ cần khai báo, hãy xác minh nó
 • Carbon trung tính - đạt phát thải carbon ròng bằng 0
 • Trách nhiệm xã hội - hiểu rõ và cải thiện ảnh hưởng đối với cộng đồng địa phương.
 • Thu mua bền vững - thể hiện cam kết đến tài nguyên tái chế.
 • Và nhiều hơn nữa, từ các cộng đồng bền vững cho đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Các kết quả mà tổ chức đạt được?

 • 63% tiết kiệm chi phí trực tiếp cho ISO 14001
 • 74% báo cáo cải thiện danh tiếng cho công ty 
 • 76% cải thiện sự tuân thủ 
 • 61% báo cáo tinh thần nhân viên được nâng cao

Nguồn: Nghiên cứu BSI Excellerator Quốc tế 2011