An Toàn Thực Phẩm

An Toàn Thực Phẩm

Tìm hiểu thêm về Văn hóa An toàn Thực phẩm và cách văn hóa này có thể giúp tổ chức của bạn luôn dẫn đầu

Tìm hiểu thêm về Văn hóa An toàn Thực phẩm và cách văn hóa này có thể giúp tổ chức của bạn luôn dẫn đầu

Red Overlay
Food safety culture banner
Food safety culture banner
Red Overlay

Xây dựng Văn hóa An toàn Thực phẩm

Xây dựng một nền văn hóa An toàn Thực phẩm mạnh mẽ, tích cực là một thách thức mà nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm phải đối mặt. Các hướng dẫn công việc và quy trình sản xuất dễ dàng được xác định và đo lường, nhưng việc khuyến khích các hành động, hành vi đúng đắn và các chuẩn mực đòi hỏi một cách tiếp cận khác.

Ngoài việc tuân thủ theo tiêu chuẩn, một nền Văn hóa An toàn Thực phẩm bao gồm và ưu tiên an toàn thực phẩm trong các hành động và quyết định của mọi người, từ khâu sản xuất đến phòng họp. Việc này đòi hỏi sự tích hợp của bộ kỹ năng và các công cụ quản lý khác nhau đòi hỏi đội ngũ nhân viên cần được đào tạo hiệu quả.