Ai sử dụng các tiêu chuẩn?

Chính phủ, tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp nhỏ và lớn nhất trên hành tinh - mỗi tổ chức quan tâm đến cách để sử dụng tốt các tiêu chuẩn.Tiêu chuẩn và chính phủ

BSI làm việc chặt chẽ với chính phủ Anh cũng như các chính phủ trên thế giới để sản xuất tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế chính thức cung cấp câu trả lời nhanh về các vấn đề ngay lập tức.

Tiêu chuẩn và người tiêu dùng

Tiêu chuẩn có tác động trực tiếp, tích cực đến công chúng nói chung. Bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến người tiêu dùng "truyền thống" các thiết bị trong nước, hoặc các dấu hiệu, biểu tượng, cũng như các loại tiêu chuẩn mới hơn cho sự bền vững, trách nhiệm hoặc các dịch vụ xã hội.