Tiêu chuẩn hỗ trợ người tiêu dùng như thế nào

Tiêu chuẩn hỗ trợ người tiêu dùng như thế nào

Tất cả những tiêu chuẩn ảnh hưởng công chúng theo cách trực tiếp hay gián tiếp, thậm chí hầu hết tiêu chuẩn được soạn thảo ra để phục vụ những nhu cầu cấp thiết doanh nghiệp và các ngành công nghiệp. Mặc dù rất nhiều trong số đó có sự ảnh hưởng trực tiếp có lợi đến cộng đồng nói chung. Những điều này bao gồm khách hàng “truyền thống” liên quan đến những tiêu chuẩn ví dụ như những tiêu chuẩn về ứng dụng trong nước, hoặc những kí hiệu và chữ ký, cũng như những dạng mới hơn của tiêu chuẩn về khả năng chống chịu, trách nhiệm xã hội và những dịch vụ.

Đại diện người tiêu dùng về tiêu chuẩn –Mạng lưới Người tiêu dùng và lợi ích cộng đồng (CPI)

BSI cố gắng cam kết trong việc đảm bảo sự hiện diện những hội đồng kỹ thuật và truy cập quy trình soạn thảo tiêu chuẩn rộng rãi nhất có thể và duy trì Mạng lưới Người tiêu dùng và Lợi ích cộng đồng (CPI), chịu trách nhiệm cho việc kết nối sự tham gia từ các bên liên quan những người bình thường sẽ không được tham dự ở cấp độ hàng ngày như người tiêu dùng và những chuyên gia cá nhân trong chủ đề này như an toàn trẻ em hoặc nhân tố tối ưu.

Mục tiêu Mạng lưới CPI là để ảnh hưởng nội dung các tiêu chuẩn đối với việc phản ánh các nhu cầu và những mong đợi thỏa đáng cộng đồng liên quan đến những nhân tố như an toàn, an ninh, dán nhãn, khả năng truy cập, tính công bằng và việc bồi thường.

Mạng lưới CPI bao gồm rất nhiều chủ đề, nhưng ưu tiên hiện nay là những lĩnh vực phát triển bền vững, an toàn, khả năng truy cập, những lĩnh vực mới và đang mở rộng về việc tiêu chuẩn hóa dịch vụ. Chúng tôi cũng tiếp tục kiểm soát công việc quan trọng đang tiếp diễn về vấn đề an toàn sản phẩm, an toàn trẻ em và những ký hiệu, nơi các chuyên gia và sự đóng góp của chúng tôi là chủ yếu.

Những nhà đại diện được tuyển dụng và hỗ trợ bởi BSI. Họ đến từ những nền tảng khác nhau, có phạm vi chuyên môn và kinh nghiệm cao. Những người không quen thuộc với các tiêu chuẩn được hưởng khóa đào tạo và hướng dẫn phù hợp trong quá trình tiêu chuẩn hóa, bao gồm những kỹ năng đặc biệt yêu cầu với việc nghiên cứu, báo cáo và tham dự những buổi họp cả ở đây lẫn nước ngoài.

Nếu bạn quan tâm đến công việc này, xin vui lòng liên lạc tới consumer@bsigroup.com.Ấn phẩm tiêu dùng

Các tiêu chuẩn là vấn đề quan trọng đối với người tiêu dùng bởi những tiêu chuẩn có thể hỗ trợ bảo vệ họ, và để đảm bảo rằng người tiêu dùng được cung cấp đủ thông tin để chọn lựa đã được thông báo. Những tiêu chuẩn làm tăng mức độ chất lượng, an toàn, tin cậy, khả năng nội bộ và hiệu quả.