Đánh giá và chứng nhận ISO

Đánh giá và chứng nhận ISO

Đặt sự chắc chắn vào chứng nhận hệ thống

Đặt sự chắc chắn vào chứng nhận hệ thống

Red Overlay
Red Overlay

Thấm nhuần sự hoàn hảo

Khi nói về chứng nhận hệ thống, các chuyên gia, đội nhóm đáng tin cậy của chúng tôi cung cấp nhất quán cách thực hành tốt nhất trên toàn cầu.

  • 90% khách hàng đánh giá hài lòng
  • 2500 đánh giá viên trên toàn thế giới
  • 1,5 triệu giờ công đánh giá được cung cấp riêng trong năm 2018
  • 84000 giấy chứng nhận công nhận được cấp trong một năm 

Nghiên cứu trường hợp

Hoạt động chứng nhận của chúng tôi đã hỗ trợ các tổ chức như thế nào