Các khóa đào tạo quản lý chất lượng ISO 9001

Đào tạo quản lý chất lượng chúng tôi khuyến khích tất cả các loại hình học tập, nâng cao kinh nghiệm học tập học viên và giúp họ đạt được kiến thức tốt hơn


Đào tạo tại công ty


Khóa đào tạo rộng rãi

Tất cả các học tập trung BSI sử dụng các kỹ thuật học tập tăng tốc bao gồm các bài giảng, bài tập và các buổi tương tác để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về vấn đề.

Khóa học đại cương về thực hiện ISO 9001 >

  • Đưa các hiểu biết về ISO 9001 vào thực tế với Khóa học đại cương về thực hiện ISO 9001
  • Tìm hiểu cách thức đáp ứng các yêu cầu chứng nhận ISO 9001 và đạt được những lợi ích từ việc thực hiện tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu                                                                

Khóa học theo lớp

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ về Chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (QEHS)  >

  • Đạt được thành tựu hoạt động trên tất cả 3 hệ thống quản lý - Chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe
  • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc từ việc tham dự cả ba khóa học đánh giá viên nội bộ 

Khóa học theo lớp