Các khóa đào tạo trực tuyến về ISO 9001 - Quản lý Chất lượng

Do đại dịch COVID-19 hiện tại, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các khóa học theo dự kiến trên nền tảng trực tuyến từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 28 tháng 8.

Đào tạo ISO 9001 với các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ một hệ thống quản lý chất lượng là gì, cách triển khai và cách để đánh giá hệ thống của bạn.

Bạn có thể cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và tạo sự tin tưởng với khách hàng với một trong các khóa đào tạo Quản lý Chất lượng ISO 9001 của chúng tôi.


Đào tạo tại công ty


Khóa đào tạo rộng rãi

Tất cả các học tập trung BSI sử dụng các kỹ thuật học tập tăng tốc bao gồm các bài giảng, bài tập và các buổi tương tác để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về vấn đề.

Khóa học đại cương về thực hiện ISO 9001 >

  • Đưa các hiểu biết về ISO 9001 vào thực tế với Khóa học đại cương về thực hiện ISO 9001
  • Tìm hiểu cách thức đáp ứng các yêu cầu chứng nhận ISO 9001 và đạt được những lợi ích từ việc thực hiện tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu                                                                

Khóa học theo lớp

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ về Chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (QEHS)  >

  • Đạt được thành tựu hoạt động trên tất cả 3 hệ thống quản lý - Chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe
  • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc từ việc tham dự cả ba khóa học đánh giá viên nội bộ 

Khóa học theo lớp