Đánh giá viên trưởng ISO 9001:2015 chứng nhận CQI/IRCA

Khóa học đáp ứng các yêu cầu đào tạo về chứng nhận CQI và IRCA

Có được sự tự tin để đánh giá hiệu quả hệ thống QMS theo các phương pháp kỹ thuật và thực hành tốt nhất được quốc tế công nhận. Thể hiện cam kết của bạn về chất lượng bằng cách chuyển đổi các kỹ năng đánh giá viên hiện có sang ISO 9001:2015. Củng cố chuyên môn của bạn thông qua quá trình đánh giá, phát hiện các điểm không phù hợp và góp phần cải tiến liên tục cho hoạt động của doanh nghiệp.

Bạn sẽ nắm được các nguyên tắc chính và phương pháp thực hành đánh giá hệ thống QMS hiệu quả phù hợp với "Hướng dẫn về đánh giá hệ thống quản lý" theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 19011:2018.

Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ được hướng dẫn toàn bộ quy trình đánh giá từ khi bắt đầu đến khi kết thúc và theo dõi hành động khắc phục (nếu có).

Trong 5 ngày đào tạo, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện và lãnh đạo một cuộc đánh giá cho hệ thống quản lý QMS thành công. Tìm hiểu cách mô tả mục đích của cuộc đánh giá QMS theo ISO 9001:2015 và đáp ứng chứng nhận của bên thứ ba. Bạn sẽ có được các kỹ năng để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi cuộc đánh giá QMS nhằm thiết lập sự phù hợp và nâng cao hiệu suất tổng thể của tổ chức.

Bạn sẽ tham gia một kỳ thi kéo dài 2 giờ để kiểm tra kiến thức và hiểu biết của mình.

Lợi ích khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Xác định mục đích và lợi ích của cuộc đánh giá ISO 9001:2015
  • Giải thích các yêu cầu ISO 9001:2015 cho quá trình xem xét đăng ký đánh giá chứng nhận
  • Lập kế hoạch, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá gia tăng giá trị thực
  • Nắm bắt việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quy trình
  • Tiếp cận các kỹ thuật đánh giá mới nhất và xác định cách sử dụng phù hợp
  • Xây dựng niềm tin của các bên liên quan bằng cách quản lý các quy trình phù hợp với các yêu cầu mới nhất của tiêu chuẩn
  • Đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận đào tạo quốc tế CQI và IRCA.

Phương pháp học tập tăng tốc có tác động cao của chúng tôi đã được chứng minh là hiệu quả thông qua việc theo dõi nhanh quá trình học tập bằng cách cải thiện khả năng lưu giữ kiến thức và ứng dụng kỹ năng. Khóa học này dựa trên hoạt động kết hợp lý thuyết vavf thực hành, tăng cường sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiêu chuẩn và tác động lớn hơn đến hiệu suất công việc.

Chứng nhận đào tạo?

Đánh giá viên trưởng ISO 9001:2015 có chứng nhận quốc tế CQI và IRCA.