Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ ISO 9001

Một cuộc đánh giá không hiệu quả có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống quản lý của tổ chức; dẫn đến thất bại trong quy trình, sự không hài lòng của khách hàng và không tuân thủ quy định. Tối ưu hóa kỹ năng đánh giá của bạn với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được quốc tế công nhận và tăng cường khả năng đánh giá nội bộ của bạn. Có được sự tự tin trong việc lập kế hoạch và thực hiện đánh giá hiệu quả, cũng như báo cáo và thực hiện hành động khắc phục khi cần thiết.

Khóa học này cung cấp yêu cầu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 kết hợp phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về sự phù hợp và thực hiện các quy trình dựa trên ISO 9001:2015. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, soạn thảo và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động tiếp theo.

Lợi ích khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Diễn giả các yêu cầu tiêu chuẩn cho đội nhóm, tổ chức và ban lãnh đạo doanh nghiệp
  • Nhận biết được các điểm mà Tổ chức Chứng nhận của doanh nghiệp thường căn cứ vào để xem xét sự tuân thủ so với các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Việc này bao gồm các ý nghĩa và mục đích của tiêu chí chứng nhận và các lý thuyết, phương pháp luận, kỹ năng hoặc công cụ liên quan
  • Chuẩn bị, thực hiện và theo dõi các hoạt động sau đánh giá bao gồm triển khai các hoạt động tự đánh giá nội bộ giữa các phòng ban
  • Xác định và áp dụng các lợi ích và yêu cầu của một cuộc đánh giá nội bộ HTQL Chất lượng 
    theo ISO 9001:2015
  • Đạt được kỹ năng để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu của tổ chức để quản lý HTQL Chất lượng
  • Viết các báo cáo đánh giá dựa trên kết quả tìm thấy và đánh giá các hành động khắc phục.

Phương pháp học tập tăng tốc có tác động cao của chúng tôi làm tăng khả năng học tập bằng cách cải thiện khả năng lưu giữ kiến thức và áp dụng kỹ năng. Khóa học này dựa trên hoạt động thực nghiệm, làm cơ sở tăng cường sự hiểu biết sâu sắc hơn về tài liệu và tác động lớn hơn đến hiệu suất công việc.

Chứng nhận đào tạo?

Chứng nhận hoàn thành/tham dự ISO 9001:2015 Nhận thức và Đánh giá nội bộ được cấp bởi BSI, được quốc tế thừa nhận rộng rãi.