Dyrektywa 90/384/EWG o wagach nieautomatycznych

Wagi nieautomatyczne (NAWI), to przyrządy wagowe wykorzystujące działanie na ciało siły grawitacji i wymagające interwencji operatora podczas ważenia. Wagi nieautomatyczne wiodą prym na rynku unijnym i wprowadzone do użycia w państwach członkowskich UE, niezależnie od ich przeznaczenia, muszą być zgodne z dyrektywą o wagach nieautomatycznych 90/384/EWG jako zamiennika dyrektywy 93/68/EEC.

W Wielkiej Brytanii dyrektywa została wprowadzona jako rozporządzenie Non-Automatic Weighing Instrument Regulations 2000 (SI 2000/323). Pozostałe państwa członkowskie mają swoje odrębne ustawodawstwo. 

BSI było zaangażowane w dyrektywę NAWI od jej wdrożenia w 1993 roku. Był to pierwszy organ oceny w Wielkiej Brytanii, który uzyskał status jednostki notyfikowanej w celu oceny systemu jakości dyrektywy NAWI. Możemy Państwu zaoferować znaczną wiedzę na temat wdrażania i stosowania tej dyrektywy.

Jesteśmy w stanie dostarczyć dalszych informacji na temat rodzaju wymaganych badań i toku, wymagań dotyczących zgodności i procedur ewaluacyjnych oraz wymagań systemu jakości NAWI, ewaluacji systemu jakości NAWI, stosowania, procesu zatwierdzania i wyceny.

Dla niektórych urządzeń jak np. wagi kuchenne czy łazienkowe, do użytku w domu, wymagania są proste, wystarczy podanie nazwy producenta i oznaczenie dopuszczalnego maksymalnego załadunku.

Dla innych jak wag detalicznych i przemysłowych, systemów kasowych z wagami do supermarketów, wag pomostowych, laboratoryjnych i aptekarskich, medycznych urządzeń ważących, po raz pierwszy wprowadzanych na rynek UE i używanych ich do innych celów: np. transakcji handlowych; obliczenia opłaty, cła, podatku, zniżki, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych typów opłat; określenia masy w celu zastosowania przepisów ustawowych lub wykonawczych i ekspertyzy wydawanej w postępowaniu sądowym; określanie masy w praktyce medycznej do ważenia pacjentów w celu monitorowania, diagnozowania oraz leczenia; określanie masy dla sporządzania lekarstw na receptę w aptece i określenia masy w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych, określanie ceny na podstawie masy do celów powszechnej sprzedaży bezpośredniej i tworzenia pakowania wstępnego.

Wymagania są znacznie większe:

NAWI musi przejść badania typu EC (procedurę, w ramach której jednostka notyfikowana dla NAWI sprawdza i poświadcza, że instrument, reprezentatywny dla planowanej produkcji, spełnia wymagania dyrektywy, które go dotyczą) i otrzymał świadectwo homologacji typu EC.

NAWI muszą być wyprodukowane zgodnie ze świadectwem homologacji EC, właściwie oznaczone oraz posiadać oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą NAWI i mającymi zastosowanie dyrektywami.

NAWI musi być przedmiotem wstępnej oceny zgodności procedur, w ramach których:  

  • Jednostka notyfikowana dla NAWI sprawdza i bada instrument i zastosowuje oznaczenie oceny zgodności lub
  • Producent posiadający swój system kontroli jakości, który uzyskał certyfikat jednostki notyfikowanej dla NAWI (np. BSI jako spełniające wymogi dyrektywy dostarcza własną deklarację zgodności CE i umieszcza oznaczenie oceny zgodności.

NAWI po wprowadzeniu na rynek i do użytkowania podlegają przepisom państwa członkowskiego ponownej procedury oceny zgodności po naprawie.