Polityka certyfikacji produktów w BSI

W celu zapewnienia zaufania i wykazania bezstronności stosowanych procesów certyfikacyjnych BSI wyznaje zasadę otwartości przy jednoczesnym poszanowaniu ścisłej poufności uzyskanych od klienta danych dotyczących jego klientów.

Polityka zapewnienia jakości

Polityka firmy zakłada rozwój działalności poprzez ciągłe dostarczanie elastycznych usług zaspokajających potrzeby naszych klientów oraz przyczyniających się do maksymalizacji naszego potencjału na rynkach, na których działamy.

Podstawę dla tej polityki stanowią nasze kluczowe wskaźniki wydajności (Key Performance Values):

Dostawa

Dążenie do uzyskiwania najlepszych wyników, realizacja ambitnych celów oraz zwiększanie przychodów w kreatywny i innowacyjny sposób oparty na współpracy;

Inspirujące przywództwo

Wykazywanie się w swojej pracy pasją; komunikowanie, dzielenie i działanie zgodnie z konstruktywną wizją przyszłości;

Aktywne zarządzanie zasobami ludzkimi

Przywództwo oparte na dawaniu przykładu, bezkompromisowość w dążeniu do poprawy wydajności oraz zarządzaniu w sytuacjach niewywiązywania się z wymagań, wspierania rozwoju, zachęcanie do wykorzystywania talentów oraz tworzenie szans uczenia się przez pracowników;

Prawość

Dbałość o prowadzenie relacji biznesowych zgodnie z zasadami Grupy BSI oraz dokumentami opisującymi zasady polityki Grupy oraz w sposób etyczny, z poszanowaniem innych członków zróżnicowanego kulturowo środowiska, w którym nie są tolerowane żadne przejawy uprzedzeń bądź dyskryminacji;

Ukierunkowanie komercyjne

Wykazywanie się jasnym zrozumieniem naszych klientów oraz dostrzeganie potrzeb zmian oraz oferowania dodatkowych korzyści.

BSI z zaangażowaniem działa na rzecz utrzymania systemu zarządzania jakością, włączając wszelkie wymogi akredytacyjne wspierające tę politykę zapewniania jakości oraz nasze kluczowe wskaźniki wydajności oraz promujące kulturę ciągłego doskonalenia procesu w obrębie całej firmy.

Polityka biznesowa

Bezstronność

Celem certyfikacji jest wzbudzanie u społeczeństwa oraz zainteresowanych stron zaufania, że certyfikowana przez BSI organizacja spełnia określone wymogi. Zdobycie takiego zaufania zależy od wielu czynników, w tym kompetencji kierownictwa i pracowników, bezstronności oraz sposobu postrzegania bezstronności, a także unikania konfliktów interesów. Dlatego BSI stosuje się do zasad określonych w normach akredytacyjnych i posiada odpowiednie procesy mające na celu zachowanie bezstronności BSI.

Status certyfikacyjny

BSI Podaje do wiadomości publicznej informacje o statusie certyfikacyjnym każdego ze swoich klientów za pomocą Katalogu klientów i certyfikatów. Umożliwia to sprawdzenie, czy certyfikat lub licencja jest aktualna, czy może w ostatnim miesiącu została zawieszona bądź cofnięta.

Polityka zawieszania

Przy normalnym biegu zdarzeń BSI nie zawiesza certyfikacji swoich klientów i postępuje tak jedynie w wyjątkowych okolicznościach, traktując każdy przypadek indywidualnie. W razie zawieszenia certyfikacji pozostaje ona nieważna do czasu cofnięcia zawieszenia. Informacja o zawieszeniu certyfikacji może być zamieszczona w katalogu klientów BSI.

Procedury odwoławcze

Jeśli jako certyfikowany klient BSI mają Państwo zastrzeżenia dotyczące certyfikacji, których nie zdołali Państwo rozwiązać za pośrednictwem kierownika programu lub lokalnego kierownictwa biura BSI ds. opieki zdrowotnej i usług testowania, mogą Państwo złożyć reklamację na piśmie do dyrektora zarządzającego BSI.

Niezależnie od kraju, w którym Państwo jesteście, po złożeniu odwołania, zostanie ustanowiona niezależna komisja odwoławcza, niezwiązana z rozpatrywaną sprawą. Posiedzenie komisji wraz zainteresowanym stronami zostanie zwołane w możliwie jak najkrótszym czasie. Po wysłuchaniu w pełnym zaufaniu dowodów wszystkich stron komisja odwoławcza podejmie ostateczną i rozstrzygającą decyzję oraz poinformuje o niej pisemnie BSI oraz wnoszącego odwołanie.

Reklamacje

BSI traktuje poważnie wszelkie reklamacje skierowane wobec siebie oraz wobec swoich klientów.

Skargi na BSI należy składać na piśmie, kierując je do dyrektora zarządzającego BSI ds. opieki zdrowotnej i usług testowania. Zapewniamy z naszej strony pełne zrozumienie Państwa problemów i zobowiązujemy się rozpatrzyć sprawę uczciwie i szybko. Będą Państwo na bieżąco informowani i obiecujemy odpowiedź natychmiast po pełnym rozpatrzeniu reklamacji.

Reklamacje dotyczące zarejestrowanych klientów należy również składać na piśmie. Po uzyskaniu potwierdzenia, że dany podmiot jest klientem zarejestrowanym przez BSI Product Services, dołożymy starań, aby zostały podjęte odpowiednie działania, a także będziemy śledzić sposób, w jaki sprawa zostanie rozwiązana na drodze audytu klienta. Z tych przyczyn tego typu reklamacje wymagają dłuższych wyjaśnień.

Podawanie informacji o reklamacjach do wiadomości publicznej

BSI nie upublicznia informacji na temat reklamacji skierowanych przeciwko niemu lub jego klientowi, chyba, że jest to wymagane przez sąd.

Wypełnij formularz

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my przedstawimy naszą ofertę cenową. Bez zobowiązań, za darmo. Wystarczy wypełnić poniższy formularz.