Warunki korzystania

Wprowadzenie

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny. Jest to witryna należąca do British Standards Institution (BSI) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL. BSI jest spółką utworzoną na mocy Przywileju Królewskiego.

Korzystając z naszej witryny, wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki regulaminu. Są one prawnie obowiązujące zarówno, gdy przekażą nam Państwo swoje dane personalne, jak i wówczas, gdy dane te nie zostaną nam podane. Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem i niekorzystanie z witryny, jeśli nie zgadzają się Państwo na poniższe warunki.

Warunki regulaminu podlegają okresowym przeglądom, dlatego prosimy o zapoznanie się z ich aktualną wersją, ponieważ są Państwo prawnie zobowiązani do ich przestrzegania. Niektóre obszary naszej witryny mogą podlegać dodatkowej ochronie bądź pewnym wyłączeniom, o czym informujemy bezpośrednio na tych stronach.

Z naszej witryny można korzystać bez podawania swoich danych personalnych. Jednak dostęp do pewnych obszarów wymaga rejestracji.

Hosting naszej strony oraz związanych z nią danych prowadzi Attenda.

Oświadczenie o prywatności

Kwestię Państwa prywatności traktujemy poważnie. Wszelkie podane dobrowolnie dane osobowe posłużą nam jedynie do przekazania Państwu informacji o naszych produktach i usługach, którymi są Państwo zainteresowani. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie w celach wymienionych w naszej Polityce prywatności.

Wymagane jest podawanie prawdziwych i dokładnych informacji w formularzach rejestracyjnych i w innych miejscach na naszej witrynie. Zabrania się udostępniania haseł osobom trzecim bez naszej wyraźnej zgody. Zobowiązani są Państwo poinformować nas w przypadku użycia Państwa hasła przez osoby nieupoważnione bądź podejrzeń o takie użycie.
W przypadku podania lub uzasadnionych podejrzeń BSI o podanie nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych danych BSI zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do swojej witryny (lub jej części), obecnie lub w przyszłości.

Prawo licencyjne

Zezwala się na pobieranie i drukowanie materiałów z naszej witryny na użytek własny (w żadnym wypadku dla celów komercyjnych) pod warunkiem, że:

Prawo to nie obejmuje komercyjnego wykorzystania naszej witryny, żadnej grupy ani spisu produktów, opisu naszych produktów i usług, cenników ani dostępu do nich, a także pobierania szczegółów z naszych stron mogących doprowadzić do identyfikacji jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Mają Państwo prawo do stworzenia odnośnika ze swojej strony. Prawo to jest niewyłączne i odwołalne. Odnośnik nie może przedstawiać BSI, naszych produktów i usług, naszych przedstawicieli, partnerów ani wspólników w fałszywym świetle, w sposób obraźliwy bądź wprowadzający w błąd. Nie zezwala się na używanie naszych znaków towarowych w odnośnikach bez naszej pisemnej zgody.

BSI zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do witryny w przypadku złamania lub uzasadnionego podejrzenia o złamanie przez użytkownika niniejszych warunków regulaminu.

Używanie witryny internetowej BSI

Za wyjątkiem danych osobowych, które omówiono w Polityce prywatności, inne materiały przesyłane na naszą witrynę będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. BSI nie ma zobowiązań wobec tychże materiałów i może je kopiować, ujawniać, rozpowszechniać i używać w całości lub w części dla swoich własnych celów komercyjnych i niekomercyjnych.

Zabrania się używania naszej witryny w sposób mogący uszkodzić ją technicznie (chodzi o zainfekowanie wirusami, bombami logicznymi, trojanami, robakami lub innymi szkodliwymi komponentami, uszkadzanie danych, instalowanie złośliwego lub szkodliwego oprogramowania).

Zabrania się wykorzystywania naszej witryny w sposób nieuczciwy bądź niezgodny z prawem, bądź w związku z działalnością o charakterze kryminalnym.

Zabrania się przesyłania na naszą witrynę, poprzez nią lub z niej gróźb, treści obraźliwych, obscenicznych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, wywrotowych, pornograficznych, nawołujących do nienawiści rasowej lub religijnej, dyskryminujących, skandalizujących, zapalnych, bluźnierczych oraz naruszających prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Korzystanie z naszej witryny nie może w żaden sposób naruszać czyichkolwiek praw lub kogokolwiek obrażać.
BSI będzie współpracować z organami ścigania i z sądami w przypadku żądania przez te instytucje identyfikacji osób dopuszczających się łamania wymienionych tu warunków.

Odnośniki (łącza) do innych stron internetowych

Dla Państwa wygody na naszej witrynie podajemy odnośniki do innych witryn internetowych. Używając ich, opuszczą Państwo naszą witrynę. BSI nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i zawartość stron osób trzecich, nie ma wpływu na treści tam zawarte ani na skutki korzystania z nich. Z odnośników korzystają Państwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Wypełnianie formularzy na witrynie internetowej BSI

Państwa dane osobowe, podane nam dobrowolnie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na naszej witrynie internetowej, wykorzystamy wyłącznie do przekazania Państwu informacji, o którą Państwo proszą, lub do przekazania uaktualnionej informacji o produktach i usługach podobnych do tych zakupionych u nas przez Państwa.

  • Dane wprowadzane do formularzy na witrynie internetowej zbierane są automatycznie.
  • Państwa dane nie zostaną udostępnione żadnej osobie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji opisanej w Regulaminie użytkowania witryny internetowej BSI oraz Polityce prywatności
  • Państwa danych nie wykorzystujemy w celu stworzenia indywidualnego profilu.
  • Państwa dane będą przechowywane zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przewidzianymi przez ustawę o ochronie danych osobowych (Data Protection Act 1998).

Oświadczenie o prawach autorskich

 

Zawartość witryny, oprogramowanie, hasła dostępu i kody używane w związku z użytkowaniem witryny internetowej BSI stanowią własność BSI lub licencjodawców, jeśli nie zaznaczono inaczej. Dalsze informacje na temat naszej polityki w zakresie własności intelektualnej znajdą Państwo w Oświadczeniu o własności intelektualnej.

Korzystając z naszego serwisu, wyrażają Państwo wyraźną zgodę na niereprodukowanie, niepowielanie, niekopiowanie, nieodstępowanie, niewykorzystywanie dla celów komercyjnych tej witryny internetowej, w całości lub w jej części, witryn lub treści z nią powiązanych, jak również produktów czy usług dostępnych za pośrednictwem tych witryn.

Wykluczenie odpowiedzialności

Dokładamy starań, aby informacje na naszej witrynie były wolne od błędów. Jednak BSI wyklucza wszelką odpowiedzialność i gwarancję odnośnie dokładności i kompletności dostępnych na niej informacji. BSI zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na witrynie, w produktach na niej opisanych i w cennikach w dowolnym momencie bez uprzedniego zawiadomienia. Materiały zawarte na naszej witrynie internetowej mogą być nieaktualne i BSI nie jest zobowiązane do aktualizacji treści takich materiałów. BSI nie ponosi odpowiedzialności za błędy i braki w treści witryny. W celu potwierdzenia aktualności prezentowanych informacji prosimy o bezpośredni kontakt.

Materiały zamieszczone na witrynie są dostarczane w aktualnym stanie, bez żadnych warunków ani gwarancji. BSI udostępnia swoją witrynę internetową w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo. Jednocześnie nie przyjmuje zażaleń, wyklucza jakiekolwiek gwarancje, oświadczenia, warunki i zapewnienia (w tym, bez ograniczeń, warunki narzucone przez prawo dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, wymogu umiejętności i należytej staranności), które - gdyby nie ta informacja prawna - mogłyby mieć zastosowanie w związku z używaniem tej strony.

BSI nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w związku z jakąkolwiek informacją zawartą na tej witrynie lub na witrynach, do których odsyłamy. Korzystając z naszej witryny, wyrażają Państwo zgodę na wyłączenie odpowiedzialności BSI za treści i informacje przekazywane przez osoby trzecie na tej witrynie, jak i na tych, do których odsyłamy.

Potwierdzają Państwo, że korzystanie z Internetu nie jest objęte gwarancją ciągłości i wolności od błędów. BSI nie ponosi odpowiedzialności za szkody, koszty i straty powstałe w wyniku zdarzeń będących poza kontrolą BSI, włączając w to powódź, pożar, kradzież, awarię energetyczną, atak terrorystyczny, przerwę lub brak łączności czy strajk.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność BSI za straty powstałe bezpośrednio z powodu użycia bądź niemożności użycia witryny internetowej BSI jest ograniczona do opłaty w wysokości 500 GBP Za wyjątkiem tego limitu, BSI oraz wszystkie firmy z Grupy BSI, a także przedstawiciele, kadra kierownicza, pracownicy, udziałowcy, zleceniobiorcy oraz agenci którejkolwiek z nich zwolnieni są z odpowiedzialności finansowej za jakiejkolwiek wielkości stratę lub zniszczenie powstałe u Państwa lub u osoby trzeciej w wyniku używania lub niemożności używania naszej witryny, lub w wyniku korzystania z jej zawartości. Dotyczy to także (lista nie jest wyczerpująca) wszelkiej niebezpośredniej, domniemanej lub następczej utraty przychodów, zysków, dobrego imienia, danych, kontraktów czy utraty możliwości obrotu pieniędzmi. Ograniczenie to ma zastosowanie niezależnie, czy szkody i straty z tytułu odpowiedzialności deliktowej (włączając bez ograniczeń zaniedbanie) lub umownej.

Wyłączenia odpowiedzialności BSI opisane w tej informacji prawnej nie odnoszą się do niżej wymienionych punktów, czyli w żaden sposób nie ograniczają odpowiedzialności BSI za:

  • śmierć lub okaleczenia spowodowane zaniedbaniem (w rozumieniu Ustawy o niesłusznych warunkach umów - Unfair Contract Terms Act 1977);
  • oszustwa;
  • wprowadzenie w błąd w kwestiach o podstawowym znaczeniu;
  • wszelką odpowiedzialność, której nie można wyłączyć w ramach mającego zastosowanie prawa. Jeśli użycie naszej witryny spowoduje potrzebę naprawy sprzętu, oprogramowania, korekcji danych czy skorzystania z usług serwisu, BSI nie poniesie ich kosztów. Żaden punkt tego Regulaminu użytkowania nie naruszy Państwa ustawowych praw.

Informacje ogólne

 

Zawiadomienia, które chcą Państwo nam przekazać w związku z niniejszym Regulaminem użytkowania, prosimy składać w formie pisemnej na nasz adres pocztowy lub e-mail.

Stosowane prawo i jurysdykcja

Użytkowanie tej witryny regulowane jest przez prawo angielskie. Wszelkie spory powstałe w wyniku użytkowania lub interpretacji strony BSI będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd angielski.

DATA PUBLIKACJI: 14 grudnia 2006 r.