Ład korporacyjny

Ramy ładu korporacyjnego

Zarząd British Standards Institution z zaangażowaniem działa na rzecz zapewnienia najwyższych norm ładu korporacyjnego, który jest podstawowym elementem sukcesu firmy.

British Standards Institution jest firmą działającą na mocy Przywileju Królewskiego. BSI nie posiada kapitału zakładowego, w związku z tym jest tak zwaną "firmą non-profit”, ponieważ uzyskiwane przez nią zyski są inwestowane w firmę. 

Jako organizacja działająca na podstawie Przywileju Królewskiego BSI nie podlega nadzorowi inwestorów, jak ma to miejsce w przypadku spółek akcyjnych. Niemniej jednak, przestrzega ona zasad Brytyjskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego (ang. Corporate Governance Code) i posiada ustalone procedury odzwierciedlające najlepsze praktyki.


Zarząd

Skoncentrowanie BSI na ładzie korporacyjnym rozpoczyna się od Zarządu, którego większość członków nie posiada uprawnień wykonawczych, którzy wnoszą do firmy doświadczenie osób mających uznaną pozycję w wielu dziedzinach biznesu. Zarząd jest wspierany przez oficjalne Komitety ds. audytu, wynagrodzeń i nominacji, których głównymi uczestnikami są członkowie zarządu bez uprawnień wykonawczych, a także Komitet ds. polityki i strategii normalizacji oraz Komitet ds. odpowiedzialności społecznej.

Podstawą ram kontroli wewnętrznej i zarządzania finansami oraz powiązanych z nimi systemów monitorowania i zgodności stanowi Kodeks etyki biznesowej BSI (ang. Code of Business Ethics), który określa wartości etyczne i wysokie standardy uczciwości, na które zwracamy baczną uwagę i spełniamy w każdym aspekcie naszej działalności.

Zarząd ponosi ostateczną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z Przywilejem Królewskim i rozporządzeniami, opracowywanie strategii i zarządzanie, organizację i strukturę działania, raporty i kontrolę finansową, zarządzanie ryzykiem, zatwierdzanie ważnych kontraktów, ustalanie polityki działania firmy z uwzględnieniem istotnych czynników związanych z finansami, przejęciami i zbyciami oraz kwestiami związanymi z ładem korporacyjnym.

Raport roczny British Standards Institution szczegółowo określa ramy ładu korporacyjnego firmy.


Komitety

Komitety Zarządu

Zarząd ustanawia komitety, których zadaniem jest wspomaganie starań BSI na rzecz stosowania najlepszych praktyk w odniesieniu do ładu korporacyjnego:

 • Komitet ds. audytów
 • Komitet ds. wynagrodzeń
 • Komitet ds. nominacji
 • Komitet ds. zrównoważonego rozwoju
 • Komitet ds. polityki i strategii normalizacji

Komitety wykonawcze

Pozostałe komitety powołane przez dyrektora naczelnemu (i jemu podległe):

 • Komitet wykonawczy grupy
 • Komitet wykonawczy ds. operacyjnych grupy
 • Komitet ds. bankowości i celów ogólnych
 • Komitet ds. nadzoru przestrzegania Kodeksu postępowania Krajowego Komitetu Normalizacyjnego
 • Komitet ds. bezstronności jednostki certyfikującej
 • Komitet ds. zarządzania jednostką certyfikującą

Doroczne walne zgromadzenie

Zarząd wykorzystuje Doroczne Walne Zgromadzenia do komunikacji z członkami subskrybentami oraz do zachęcania ich do uczestnictwa.