Rola BSI Group jako Komitetu Normalizacyjnego

BSI posiada status brytyjskiego krajowego komitetu normalizacyjnego (NSB) nadany przez rząd Wielkiej Brytanii. Ten status jest oficjalnie zapisany w Protokole Ustaleń (Memorandum of Understanding – MoU) między rządem Wielkiej Brytanii a British Standards Institution w odniesieniu do działań organizacji jako brytyjskiego krajowego komitetu normalizacyjnego.

W protokole uzgodnień uznano status BSI jako brytyjskiego członka międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, ISO i IEC; europejskich organizacji normalizacyjnych, CEN i CENELEC; oraz jako krajowej organizacji normalizacyjnej (National Standards Organization - NSO) będącej reprezentantem Wielkiej Brytanii w ETSI.

Protokół uzgodnień określa najważniejsze obowiązki BSI jako Krajowego Komitetu Normalizacyjnego. Ponadto członkostwo BSI w międzynarodowych i europejskich organizacjach normalizacyjnych wiąże się z pewnymi obowiązkami. Ponadto pewne aspekty działania BSI są szczegółowo określone za pośrednictwem Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO)w sprawie barier technicznych w handlu (ang. Technical Barriers to Trade Agreement - TBT), którego sygnatariuszem jest rząd brytyjski.

Większość zobowiązań BSI jest codziennie realizowanych przez BSI Publishing Ltd, spółkę zależną, której wyłącznym udziałowcem jest Grupa BSI. Umowa o świadczenie usług stanowi ramy umożliwiające ich systematyczne monitorowanie.

NSB pełni rolę dyrektora ds. norm i jest zarządzana przez zespół ds. polityki zewnętrznej. Otrzymuje pewne fundusze rządowe z tytułu swojej pracy na rzecz interesu publicznego.

Dokładny zakres działalności BSI jako krajowego komitetu normalizacyjnego określono w Kodeksie postępowania BSI.