Czym jest Trwałość Organizacji?

Trwałość Organizacji jest to “zdolność organizacji do przewidywania, przygotowania się, reagowania i dostosowywania się do narastających zmian oraz niespodziewanych zakłóceń, w celu przetrwania i dalszego rozwoju.”  

Trwałość Organizacji sięga dalej niż zarządzanie ryzykiem, stanowi holistyczny obraz siły i sukcesu organizacji, przewidującej oraz wykorzystującej nadarzające się możliwości.
Jest to również organizacja, która uczy się na doświadczeniach własnych oraz doświadczeniach innych organizacji, aby pozytywnie przejść próbę czasu. 

Trwałość jest strategiczną koniecznością dla każdego rodzaju organizacji we współczesnym dynamicznym świecie pełnym zależności. Trwałość Organizacji jest nieodłącznym elementem etosu organizacji, który stanowi wspólną płaszczyznę oraz wspólne zrozumienie dla kwestii przystosowywania się do dynamicznego otoczenia biznesowego; pozwala liderom na pewność przy podejmowaniu mierzalnego ryzyka, na szybkie reagowanie, adekwatne do szans i zagrożeń


Trwałość Organizacji - Raport BSI Group


Trwałość Organizacji - okiem ekspertaJakie korzyści odnosi Trwała Organizacja?

Model Trwałości Organizacji zawarty w standardzie BSI BS65000 podsumowuje cechy trwałej organizacji – korzyści z odporności, które należy wyróżnić:

  • Strategiczna zdolność do przystosowania się – jest to zdolność do skutecznego  radzenia sobie ze zmieniającymi się okolicznościami nawet jeżeli oznacza to odejście od prowadzenia zasadniczej działalności.
  • Sprawne przywództwo – oznacza śmiałe podejmowanie mierzalnego ryzyka oraz szybkie i prawidłowe reagowanie zarówno na szanse i zagrożenia.
  • Silne zarządzanie – odpowiedzialność w ramach całej struktury organizacyjnej i obowiązującej hierarchii, oparta na kulturze zaufania, przejrzystości i innowacyjności tak, aby organizacja pozostawała wierna swoim wartościom i wizji.

Każdy zespół przywódców zapewne zgodzi się, że aby zapewnić długotrwały sukces, organizacja musi stać się “trwała”. Ale co to oznacza w praktyce?

Liczne publikacje dotyczące zagadnień związanych z zarządzaniem traktują o tym, jak i dlaczego organizacje powinny wdrażać Trwałość, aby chronić się przed  rosnącą liczbą zagrożeń. Jednakże "Trwałość Organizacji" oparta jest na znacznie szerszym rozumieniu odporności  jako sił napędowej organizacji, dzięki której organizacja może działać skutecznie w długim okresie.  

Przeczytaj artykuł dotyczący tematyki "Trwałości Organizacji" w dziale INFORMACJE DLA MEDIÓW