BSI Hướng dẫn Tiêu chuẩn hóa

BSI được công nhận trên toàn cầu là một tổ chức phân phối tiêu chuẩn độc lập phục vụ cả lĩnh vực tư nhân, cộng đồng.  Tiêu chuẩn BSI được hình thành bởi các ủy ban đại diện phúc lợi quan trọng.

BS 0 là tiêu chuẩn điều chỉnh cách BSI sản xuất tiêu chuẩn. BS 0, đã sửa đổi, công bố cuối năm 2011, có hiệu lực vào ngày 01 Tháng 01 năm 2012.

Các tiêu chuẩn được bổ sung bằng các Hướng dẫn tiêu chuẩn hóa BSI, tài liệu trong các lĩnh vực được thiết kế để cung cấp thông tin thiết thực cho các thành viên ủy ban kỹ thuật BSI về tiêu chuẩn, làm thế nào chúng ta xây dựng chúng. Những nguyên tắc dự kiến sẽ được cập nhật thường xuyên để phản ánh những thay đổi trong các trường hợp, các chính sách và thủ tục.