Khuyến khích đổi mới và tăng trưởng với các tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn khuyến khích đổi mới và tăng trưởng như thế nào?

Các doanh nghiệp tìm cách để thương mại hóa công nghệ mới, đây là một phần phát triển doanh nghiệp "hệ sinh thái", và mạnh hơn nữa họ có thể khai thác các mạng lưới trong hệ sinh thái, càng nhanh thì thị trường cho sản phẩm sẽ càng phát triển.

Sự phát triển các tiêu chuẩn có thể giúp làm nổi bật công nghệ hệ sinh thái tập hợp quanh các vấn đề để thúc đẩy thương mại hóa thành công sản phẩm mới. Đây là lý do tại sao các tiêu chuẩn có thể làm nên sự khác biệt cho thành công doanh nghiệp đổi mới: họ tạo ra khuôn mẫu chung cho sự đổi mới và thiết lập "các quy tắc trò chơi’. Các tiêu chuẩn thiết lập khuôn mẫu bằng cách định nghĩa các từ vựng thông thường, xây dựng các đặc điểm thiết yếu sản phẩm hoặc dịch vụ, bằng cách xác định các thực hiện tốt nhất trong các hệ sinh thái sẽ đảm bảo kết quả thành công.

Một khi các quy tắc được đưa ra, tốc độ đổi mới sẽ được tăng tốc và sẽ có rất nhiều khả năng thành công.


Sự khác biệt "bộ quy tắc" thực hiện:

  • Bạn ít phải thực hiện lại những gì đã được sản xuất, cho phép bạn tập trung vào các hoạt động kinh doanh và sản phẩm thực sự mang lại giá trị.
  • Sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ dễ dàng được tích hợp với phần còn lại hệ sinh thái.
  • Nhà đầu tư có thêm tự tin đổi mới sẽ thành công.

Tiêu chuẩn mới được phát triển ở mọi lúc như các ngành mới, thị trường và mô hình kinh doanh mới lạ, các tiêu chuẩn này được đưa ra càng sớm thì sự tăng trưởng sẽ xảy ra nhanh hơn và hiệu quả hơn.


Thêm hiệu quả để đổi mới

Các tiêu chuẩn cũng cung cấp khuôn mẫu thử nghiệm và kiểm tra để lấy ý tưởng mới từ các bản vẽ hoặc tất cả các cách phát triển để sản xuất thương mại. Họ xác định các thông số cần thiết, các cân nhắc an toàn, quá trình thử nghiệm, làm thế nào để tạo mẫu và tăng số lượng.


Phát triển mạnh mẽ trong một thế giới mạng lưới đổi mới phức tạp

Việc khai thác thương mại các công nghệ mới lạ ngày nay là chìa khóa cho sự thành công trong tương lai lĩnh vực sản xuất. Đây là loại hình sản xuất mới mang lại giá trị cao, và nó hoạt động rất khác với các mô hình sản xuất chuỗi cung ứng truyền thống.

Lĩnh vực sản xuất có giá trị cao hiện nay là một hệ thống toàn cầu phức tạp, với số lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động khác nhau trên một số lĩnh vực công nghiệp. Các doanh nghiệp tương tác trong chuỗi giá trị và liên kết với nhau rất phức tạp, không chỉ kinh doanh nguyên liệu và thành phần, mà còn có dữ liệu và dịch vụ.

Trên thế giới này sự thành công phụ thuộc vào số lượng kết nối và tương tác thành công mà một doanh nghiệp có thể thiết lập, và các kết nối lại phụ thuộc vào "khả năng tương tác”, hoặc khả năng làm việc với cùng một tập hợp các quy tắc hay trong cùng khuôn mẫu.

Tiêu chuẩn là một công cụ quan trọng sống sót tại nền kinh tế toàn cầu chuyển động rất nhanh và phức tạp trong thế kỷ 21.