Về việc đào tạo

Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp dẫn đầu thế giới về đào tạo, thông tin và kiến thức các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, cải tiến hoạt động kinh doanh và đạt được phê duyệt đối với các sản phẩm.

Đội ngũ chuyên gia cung cấp đào tạo chất lượng với các tổ chức ở mọi quy mô và hình hoạt động doanh nghiệp – từ các tổ chức đa quốc gia đến các tổ chức nhỏ mới hoạt động, từ chính phủ đến các tổ chức từ thiện.

Từ những hiểu biết về cách một tiêu chuẩn có thể giúp doanh nghiệp bạn thực hiện, giám sát và đánh giá việc tuân thủ đối với các tiêu chuẩn đó, chúng tôi có thể hỗ trợ bằng mọi phương pháp.