Đào tạo phê duyệt quy định

Có được sự phê duyệt chính xác và chứng chỉ cho các sản phẩm là điều cơ bản đối với thành công bạn cũng như đảm bảo tính hợp lý và an toàn. Các tổ chức phải đảm bảo họ có tất cả các phê duyệt được yêu cầu trước khi họ phát hành sản phẩm mới bởi sự trì hoãn trong việc đạt được chúng có thể rất tốn kém.

Chúng tôi được đặt ở một vị trí khác biệt trong việc cung cấp khóa học về tất cả các loại sản phẩm và dấu chất lượng – từ nhãn hiệu CE ở hội đồng Châu Âu, đến các yêu cầu phức tạp và chi tiết được thiết lập cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.


Sản phẩm chăm sóc sức khỏe – Đào tạo phê duyệt quy định

Các sản phẩm sử dụng trong thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu đối mặt với một loạt nhu cầu về các quy định phê duyệt theo quy định và các tiêu chuẩn. Chúng tôi có các chuyên gia cấp thế giới và họ chuyên đào tạo các tổ chức đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn này.

Nó bao gồm đào tạo đối với các chuyên viên quy định về nhu cầu Chỉ thị Thiết bị y tế và quy định những nước khác; đào tạo về ISO 13485 Thiết bị Y tế, liên quan đặc biệt đến Sự phê duyệt theo quy định Thiết bị Y tế; và đào tạo người đánh giá cho các nhân viên đánh giá nội bộ công ty.

Chúng tôi còn cung cấp chuyên gia đi sâu vào hợp nhất các yêu cầu và quy định, cung cấp dịch vụ giúp các nhà cung cấp hiểu những gì họ cần phải làm để đảm bảo họ tuân thủ quy định về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên thế giới.