Đào tạo cải tiến kinh doanh

Chúng tôi đang xem xét việc cung cấp cho khách hàng một chuỗi các khóa đào tạo đáp ứng nhu cầu của họ. Chúng tôi có các khóa đào tạo về cải tiến kinh doanh gồm quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ được xây dựng trên các lợi thế thương mại hệ thống quản lý 

Chúng tôi thực hiện các khóa học ở mọi mức độ về 6 Sigma tại Anh nhưng có thể cung cấp trên thế giới, nếu có yêu cầu.

Trong các tháng tới, chúng tôi có ý định phát triển các khóa học sâu hơn việc nâng cao giá trị có được từ các tiêu chuẩn bởi các doanh nghiệp ở mọi quy mô. Những khóa học này sẽ bao gồm hàng loạt các chủ đề, bao gồm cả xác định và quản lý rủi ro trong doanh nghiệp liên quan đến các tiêu chuẩn và quản lý dự án trong hệ thống quản lý.