Khóa Đào Tạo Quản Lý Kinh Doanh Liên Tục tiêu chuẩn ISO 22.301

Dự kiến cho tình huống bất ngờ với khóa học An toàn xã hội - Hệ thống quản lý Kinh doanh liên tục - Điều kiện cần thiết theo ISO 22.301, thay thế BS 25.999, là tiêu chuẩn Anh đầu tiên trên thế giới cho Quản lý Kinh doanh liên tục. Bạn có thể thực hành ngay Hệ Thống Quản Lý Kinh Doanh Liên Tục mạnh mẽ (BCMS) để đối phó với những trường hợp khó khăn nhất và đạt thành công trước các mối nguy.

Bất kỳ tổ chức trong lĩnh vực nào cũng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết cực đoan, khủng bố, hư hỏng hệ thống CNTT, nhân viên ốm đau và nhiều sự cố ngoài ý muốn, làm công việc rơi vào bế tắc. Làm việc với chúng tôi để bảo vệ người lao động và danh tiếng, giảm thiểu sự gián đoạn và tối đa hóa thời gian phục hồi với ISO 22.301.

Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 22.301 giúp thiết lập  kế hoạch thực tế giảm bớt tác động bất lợi của hầu hết các tình huống. Chúng tôi có thể hướng dẫn thông qua phân tích tác động kinh doanh (BIA) để xác định các khu vực tới hạn trong hoạt động – tạo lòng tin cho các bên liên quan nhằm chủ động bảo vệ doanh nghiệp.

Phạm vi khóa học bao gồm mọi khía cạnh của sự liên tục trong kinh doanh và đưa ra tại cơ sở hoặc thông qua một chương trình công cộng và giáo viên phục vụ tất cả mọi người từ người mới bắt đầu cho tới đánh giá viên có kinh nghiệm.

 


Đào tạo tại công ty


Khóa đào tạo tập trung

Tất cả các Khóa đào tạo Tập trung tại BSI sử dụng kỹ thuật học tập tăng tốc bao gồm các bài giảng, bài tập và các buổi tương tác để đảm bảo hiểu đầy đủ về vấn đề.

Khóa đào tạo Đánh giá viên Trưởng theo tiêu chuẩn ISO 22.301 – Khóa đào tạo dựa trên lớp học được chứng nhận IRCA  >

  • Đảm bảo sự hoàn hảo trong việc quản lý liên tục trong kinh doanh bởi đánh giá viên độc lập hàng đầu, quản lý nhóm đánh giá ở từng giai đoạn trong quá trình đánh giá
  • Trở thành Đánh giá viên trưởng về Kinh doanh Liên tục có trình độ

Đào tạo trên lớp