Đào tạo Quản lý Sự kiện Bền vững ISO 20121

ISO 20121 đưa ra một hệ thống quản lý giúp cải thiện tính bền vững của sự kiện. Nó đã được thiết kế để giúp bạn quản lý bền vững trong suốt toàn bộ chu trình quản lý sự kiện.

Khí hậu đang thay đổi với những tác động có thể dự đoán trước đáng kể cho các chính phủ và các ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp sự kiện cũng không ngoại lệ. Bất cứ ai có liên quan đến việc tổ chức và quản lý sự kiện cần phải hiểu những xu hướng này, các tác động ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ và sau đó thực hiện các chiến lược để giúp doanh nghiệp của họ đáp ứng một cách bền vững.

Để giúp bạn hiểu và thực hiện thành công ISO 20121 trong tổ chức của bạn, BSI đã phát triển một bộ các khóa đào tạo.


Đào tạo trong công ty


Khóa đào tạo cộng đồng

Tất cả Khóa Đào tạo Cộng đồng BSI sử dụng các kỹ thuật học tập bao gồm các bài giảng, bài tập và các buổi tương tác để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về vấn đề

Giới thiệu ISO 20121  >

  • Cung cấp các sự kiện tốt nhất trong khi tối đa hóa đóng góp vào sự bền vững
  • ISO 20121, thay thế cho BS 8901, được thiết kế cho tất cả các sự kiện từ hội nghị cho đến Gỉai Olympic Luân Đôn 2012 và được áp dụng cho các địa điểm, tổ chức và các nhà thầu.

Khóa đào tạo trên lớp

Thực hiện ISO 20121 >

  • Quản lý sự kiện bền vững sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hợp lý hơn, đạt được điều đó với sự giúp đỡ của khóa học này.
  • Đạt được kỹ năng để thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 20121 và cung cấp kết quả ngay lặp tức

Khóa đào tạo trên lớp