Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 20121

Tiêu chuẩn được công nhận về quản lý bền vững cho tất cả các sự kiện – cho dù quy mô và loại hình bạn là gì. Bạn có thể là một phần của việc thay đổi chính tổ chức của bạn hoặc khách hàng với khóa học đào tạo Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 20121

Khóa học này đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được những thành công thông qua việc đánh giá nội bộ về tiêu chuẩn ISO 20121 một cách hiệu quả. Khóa học này cập nhật bản mới nhất về tiêu chuẩn quản lý bền vững đối với các sự kiện liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ cũng như đảm bảo doanh nghiệp bạn đem lại những kết quả tối ưu thông qua hình ảnh bền vững.

Khóa học hai ngày gồm những phương pháp đánh giá được vạch ra trong ISO 20121 để đem lại cho bạn những kỹ năng áp dụng thực hành tốt nhất vào trong sự phát triển bền vững. Bạn sẽ học cách hoạch định, thực hiện và báo cáo về việc đánh giá, cũng như xem xét hành động khắc phục.

Làm việc nhóm, thảo luận và hướng dẫn từ những nhà đào tạo chuyên gia sẽ đem lại cho bạn kiến thức chuyên sâu để đem lại cho công ty bạn chứng nhận tiêu chuẩn ISO 20121.

Ai nên tham gia?

 • Những người liên quan trực tiếp đến hệ thống quản lý bền vững  tiêu chuẩn ISO 20121
 • Các nhà quản lý liên quan đến việc thực hiện ISO 20121
 • Những người tìm kiếm sự phát triển chuyên nghiệp liên tục

Tôi sẽ học những gì?

 • Hiểu về mô hình đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 20121 và vai trò của đánh giá viên
 • Hoạch định và thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 20121
 • Báo cáo về kết quả đánh giá và đem đến những hành động khắc phục
 • Xác định sự liên kết giữa ISO 20121, ISO 14001, ISO 9000 và BS OHSAS 18001

Tôi sẽ có lợi như thế nào?

 • Lợi ích từ những chuyên gia đánh giá bên ngoài tổ chức của bạn
 • Tự tin về hệ thống quản lý bền vững của bạn hiệu quả
 • Đạt được chứng nhận quốc tế và sự ghi nhận trong ngành
 • Chuẩn bị cho những buổi đánh giá bên thứ ba của tổ chức
 • Khuyến khích nhận thức của nhân viên về sự phát triển bền vững 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Sổ ghi chép
 • Ăn trưa
 • Thức ăn nhẹ